Процедура отримання послуги з приєднання

Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж Товариства здійснюється на підставі договору про приєднання та технічних умов, які є його невід’ємним додатком, у випадках:

 • приєднання нової електроустановки;
 • збільшення електричного навантаження існуючої електроустановки;
 • зміни вимог замовника до категорії надійності електропостачання;
 • зміни точки приєднання електроустановки замовника;
 • зміни схеми живлення електроустановки замовника з однофазної на трифазну.

Відповідно до Кодексу системи розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП № 310 від 14.03.2018 р., до якого було внесено зміни постановами НКРЕКП № 2595 від 03.12.2019 р., № 1209 від 24.06.2020 р. та № 717 від 28.04.2021 р., замовник послуги з приєднання, у будь-який зручний для нього спосіб (особисто, поштою, через офіційний сайт Товариства з використанням ЕЦП) звертається до АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з заявою про приєднання до умов договору за типовою формою. Звернення замовника до Товариства здійснюється з можливістю використання принципу «єдиного вікна».

У заяві про приєднання зазначаються відомості про:

 1.  Номер запису про право власності та реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
 2.  Унікальний номер запису замовника (фізичної особи) в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) – серія та номер паспорта) (за наявності);
 4. Наявність/відсутність статусу платника єдиного податку;
 5. Індивідуальний податковий номер (для юридичних осіб);
 6.  Код ЄДРПОУ у випадку подання заяви юридичною особою.

До заяви про приєднання додаються такі документи:

 1. Копія паспорта у разі відсутності унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб);
 2. Належним чином оформлений документ, що засвідчує право на представництво інтересів особи, у випадку подання заяви представником;
 3. Копія документу, що підтверджує право власності чи користування об’єктом нерухомого майна у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
 4. Графічні матеріали із зазначенням місця розташування об’єкту (об’єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об’єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);
 5. Техніко-економічне обґрунтування (у визначених Кодексом випадках, в інших випадках – за наявності);
 6. Інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки (для суб’єктів господарювання – виробників ВДЕ).

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об’єкті архітектури (дах, фасад), технічних засобів телекомунікації на об’єкті архітектури до заяви про приєднання додатково додаються:

 1. Копія документу, що підтверджує право власності чи користування об’єктом архітектури або право власності чи користування частиною об’єкта архітектури (дах, фасад) (у разі приєднання фотоелектричної станції);
 2. Копія договору з доступу (у випадку приєднання технічних засобів телекомунікації відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»);
 3. Графічні матеріали із зазначенням (вказанням) місця розташування об’єкту (об’єктів), земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об’єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);
 4. Лист-погодження від власника об’єкту архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатацію фотоелектричної станції, технічних засобів телекомунікації, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об’єкту архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція, технічні засоби телекомунікації.

У разі приєднання індустріального парку, створеного відповідно до вимог законодавства, замовником додатково до заяви додаються:

 1.  Копія документу про право власності чи користування земельною ділянкою, кадастрові номери земельних ділянок, на яких створено індустріальний парк;
 2.  Копія витягу з Реєстру індустріальних (промислових) парків;
 3.  Копія договору про створення та функціонування індустріального парку (якщо замовником послуги з приєднання індустріального парку є керуюча компанія індустріального парку).

У разі приєднання до електричних мереж суб’єкту господарювання згідно з пунктом 4.1.11 глави 4.1 розділу IV Кодексу до заяви про приєднання додаються технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб’єкту господарювання.

З дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання за типовою формою та документів, що додаються до неї, договір про приєднання відповідного типу є укладеним, а замовник – приєднаним до умов публічного договору про приєднання відповідного типу, за винятком договорів про приєднання, що розробляються з урахуванням п. 4.1.11 та 4.1.29 Кодексу, які оформляються у письмовій формі та є укладеними з моменту їх підписання усіма сторонами.

Договір про приєднання відповідного типу вважається розірваним, якщо замовник не оплатив послугу з приєднання протягом 20 днів з дня отримання рахунку, а технічні умови вважаються такими, шо не набрали чинності.

Після здійснення авансової або повної оплати замовником послуги з приєднання у відповідності до умов договору про приєднання, оператор системи розподілу розпочинає реалізацію необхідних заходів з приєднання електроустановки замовника до електричних мереж (перелік зобов’язань ОСР під час реалізації приєднання електроустановки замовника до електричних мереж більш детально представлений в розділах Стандартне / Нестандартне).

Після завершення робіт з приєднання, Товариство повідомляє замовника у спосіб, вказаний у заяві про приєднання, про готовність власних мереж до підключення електроустановок замовника шляхом повідомлення про надання послуги з приєднання в частині зовнішнього електрозабезпечення. Зазначене повідомлення про надання послуги з приєднання є підставою для укладання замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії. Факт надання послуги з приєднання підтверджується наданим замовнику повідомленням про надання послуги з приєднання.

Додатково зауважуємо, що приєднання електроустановки замовника до електричних мереж не є її підключенням до електричних мереж, оскільки приєднання електроустановки – це створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.

Замовник надає Товариству заяву на підключення (у випадку виконання вимог технічних умов до електроустановок замовника) разом із заявою на укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії та пакетом документів, перелік яких передбачений пунктом 11.3.5 глави 11.3 розділу XI Кодексу, а також додатково надає документ, що підтверджує отримання замовником послуги з улаштування комерційного обліку електричної енергії.

Підключення з боку ОСР електроустановок замовника до електричної мережі здійснюється протягом п’яти робочих днів після отримання заяви замовника або десяти робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших користувачів.

Передати покази
Сплатити за електроенергію

Оплата рахунку

Поля форми обов`язкові для заповнення.
Зверніть увагу! Вираховується банківська комісія 1% від суми платежу.

Особовий рахунок

Поле обов`язкове для заповнення.