Повідомлення за 2016 рік

1.     Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
-           Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, долучити до участі у роботі лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" депозитарну установу ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з відповідним затвердженням умов договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", призначених на 25.07.2016 р.
-           Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:
Дорохов Сергій Анатолійович - Голова лічильної комісії
- Долгушин Олексій Анатолійович – член лічильної комісії;
- Черпаков Ігор Анатолійович - член лічильної комісії;
- Вишар Юрій Васильович - член лічильної комісії.
-           Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», скликаних на 25.07.2016 р.

2.     Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
-           Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Загорулька Андрія Олександровича.
-           Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пана Терещука Олександра Олександровича.

3.     Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
-           Затвердити наступний Регламент проведення позачергових загальних зборів:
-     час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
-     час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
-     час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
-     для виступів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.
-     усі запитання, звернення по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
-     голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам позачергових загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
-     бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування),  виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
-     обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
-     бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
-     бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
-     бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
-     допускається фіксація технічними засобами ходу позачергових загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
-     особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на позачергові загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації).
-   у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається   простою   більшістю    голосів    акціонерів,    які зареєструвалися  для  участі  в  позачергових загальних  зборах.
-   позачергові загальні  збори  під  час  їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про  зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах.
-     на позачергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено.
-     з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
-     протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від імені позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови Правління Товариства.

4.     Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від 14.04.2016 року.
-           Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті на засіданні Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від 14.04.2016 року.

5.     Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
-           Припинити повноваження діючих (на момент проведення 25.07.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
-           Вважати повноваження діючих (на момент проведення 25.07.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 25.07.2016р.

6.     Обрання членів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
-           Обрати членами Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»:
Засіменко Євген Юрійович – член Правління;
- Ангелова Олена Петрівна – член Правління, Заступник Голови Правління;
- Стройний Руслан Вікторович – член Правління, Фінансовий директор;
- Стріков Владислав Євгенович – член Правління, Заступник Фінансового директора.
-           Повноваження новообраних членів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» вважати дійсними з моменту прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 25.07.2016р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

7.     Обрання Голови Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
-           Обрати Засіменка Євгена Юрійовича на посаду Голови Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
-           Вважати повноваження Засіменка Євгена Юрійовича на посаді Голови Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 25.07.2016 року рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

8.     Про затвердження умов та укладення трудових договорів з Головою та членами Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
-           Затвердити умови трудових договорів (контрактів) із Головою та членами Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
-           Доручити Голові Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" укласти та підписати від імені ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" трудові договори (контракти) з новообраними Головою та членами Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

9.     Про затвердження нової організаційної структури ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
-           Внести зміни до організаційної структури ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" шляхом викладення її в новій редакції.
-           Затвердити організаційну структуру ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в новій редакції.
-           Вважати затверджену організаційну структуру ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в новій редакції такою, що набуває чинності 25.07.2016 року.
-           На період до внесення змін до Статуту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", внесення змін до організаційної структури ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" здійснювати виключно рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
-           Працівники ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які прямо або опосередковано підпорядковані Заступнику Голови Правління з фінансових питань ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (а саме: начальник фінансово-економічного управління, працівники економічного відділу, працівники фінансового відділу), приймаються на роботу та звільняються, притягаються до дисциплінарної відповідальності, виключно за попереднім письмовим погодженням із Заступником Голови Правління з фінансових питань ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". Умови праці та умови оплати праці зазначених в цьому пункті працівників ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які прямо або опосередковано підпорядковані Заступнику Голови Правління з фінансових питань ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", також визначаються та змінюються виключно за попереднім письмовим погодженням із Заступником Голови Правління з фінансових питань ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
-           Зобов’язати Головного бухгалтера ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (або особу, що виконує обов’язки Головного бухгалтера ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") надавати на запити Заступника Голови Правління з фінансових питань ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (або начальника фінансово-економічного управління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") будь-яку наявну в бухгалтерії інформацію, без будь-якого додаткового погодження. Інформація має бути надана не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання відповідного запиту.

10.   Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) та обрання (призначення) окремих працівників ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», а також затвердження умов трудових договорів з окремими працівниками ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та особливостей їх роботи.
-           Відкликати Мартинюка Сергія Івановича з посади Заступника Голови Правління з фінансових питань ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
-           Вважати повноваження Мартинюка Сергія Івановича на посаді Заступника Голови Правління з фінансових питань ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" такими, що припинені з моменту прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 25.07.2016 року.
-           Відкликати Вишара Юрія Васильовича з посади начальника фінансово-економічного управління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
-           Вважати повноваження Вишара Юрія Васильовича на посаді начальника фінансово-економічного управління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" такими, що припинені з моменту прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 25.07.2016 року.
-           Обрати (призначити) Мартинюка Сергія Івановича (паспорт серії КН 370283, виданий 04 квітня 1997 року Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний номер 2723014975) Заступником Голови Правління з фінансових питань ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
-           Вважати повноваження Мартинюка Сергія Івановича в якості Заступника Голови Правління з фінансових питань ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" такими, що набувають чинності з моменту прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 25.07.2016р. рішення про його обрання (призначення).
-           Затвердити умови трудового договору із Заступником Голови Правління з фінансових питань ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Мартинюком Сергієм Івановичем.
-           Доручити Голові Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" підписати від імені ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" трудовий договір із Заступником Голови Правління з фінансових питань ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Мартинюком Сергієм Івановичем.
-           На період до внесення змін до Статуту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", призначення (обрання), звільнення та притягнення до дисциплінарної відповідальності Заступника Голови Правління з фінансових питань ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" здійснювати виключно рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". Умови праці та умови оплати праці Заступника Голови Правління з фінансових питань ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" змінюються виключно рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
-           Обрати Вишара Юрія Васильовича (паспорт: серії КН № 674901, виданий 13 липня 1998 року Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний номер: 2667721094) начальником фінансово-економічного управління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
-           Вважати повноваження Вишара Юрія Васильовича в якості начальника фінансово-економічного управління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" такими, що набувають чинності з моменту прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 25.07.2016р. рішення про його обрання.
-           Затвердити умови трудового договору з начальником фінансово-економічного управління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Вишаром Юрієм Васильовичем.
-           Доручити Голові Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" підписати від імені ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" трудовий договір з начальником фінансово-економічного управління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Вишаром Юрієм Васильовичем.

11.   Прийняття рішення про затвердження (схвалення, погодження) правочинів та документів, які оформлювались та підписувались від імені ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 27.05.2016 року до 25.07.2016 року.
-           Затвердити (схвалити, погодити) всі правочини та документи, які оформлювались та підписувались Головою Правління/Заступником Голови Правління та тимчасово виконуючим обов’язки Фінансового директора/тимчасово виконуючим обов’язки Заступника Фінансового директора ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 27.05.2016 року до 25.07.2016 року (включно).

12.   Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, прийнятих (вчинених) Правлінням ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в 2013 – 2015 роках.
-           Затвердити значні правочини, прийняті (вчинені) Правлінням ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в 2013 – 2015 роках (Додаток до протоколу №1).

13.   Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
-           З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2016 – 2017 роки, надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих позачергових загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, а саме:
  правочини по придбанню ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» вуглеводневих ресурсів, зокрема, мазуту, природного газу, продуктів нафтоперероблення рідких та газоподібних тощо, з орієнтовною сумою, що перевищує 25 % вартості активів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності за 2015 рік та потребують затвердження загальними зборами акціонерів;
  правочини по придбанню ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» електроенергії, продажу електроенергії та теплової енергії з орієнтовною сумою, що перевищує 25% вартості активів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності за 2015 рік та потребують затвердження загальними зборами акціонерів.
  правочини по придбанню ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» вуглеводневих ресурсів, зокрема, мазуту, природного газу, продуктів нафтоперероблення рідких та газоподібних тощо, з орієнтовною сумою, що перевищує 50 % вартості активів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, та потребують затвердження загальними зборами акціонерів;
  правочини по придбанню ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» електроенергії, продажу електроенергії та теплової енергії з орієнтовною сумою, що перевищує 50% вартості активів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, та потребують затвердження загальними зборами акціонерів.
-           Значні правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
-           Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення позачергових загальних зборів акціонерів.
-           Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення позачергових загальних зборів акціонерів).

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» повідомляє Вас, що в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» відбудуться 25 липня 2016 року о 13.00 годині за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, в приміщенні спортивного залу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 25 липня 2016 року з 11.00 год. до 12.30 год. за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, фойє 1-го поверху адміністративної будівлі.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.07.2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 22 липня 2016 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», 2-й поверх, кабінет директора з питань забезпечення бізнесу. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – Воронко Юрій Станіславович (директор з питань забезпечення бізнесу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»).

25 липня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою:
http://www.poe.pl.ua/index.php?r=shareholders/news&id=2609

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:

 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
 3. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
 4. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від 14.04.2016 року.
 5. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
 6. Обрання членів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
 7. Обрання Голови Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
 8. Про затвердження умов та укладення трудових договорів з Головою та членами Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
 9. Про затвердження нової організаційної структури ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 10. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) та обрання (призначення) окремих працівників ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», а також затвердження умов трудових договорів з окремими працівниками ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та особливостей їх роботи.
 11. Прийняття рішення про затвердження (схвалення, погодження) правочинів та документів, які оформлювались та підписувались від імені ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з 27.05.2016 року до 25.07.2016 року.
 12. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, прийнятих (вчинених) Правлінням ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в 2013 – 2015 роках.
 13. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Спростування особливої інформації
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від 30.05.2016 року

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» повідомляє, що 01.06.2016 року  виявлено технічну помилку в повідомленні про зміну складу посадових осіб емітента (в назві уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб та в інформації що до припинення повноважень посадових осіб як членів Правління),  яке розміщено у стрічці новин в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 30.05.2016 року та опубліковане в газеті „Бюлетень. Цінні папери України” № 99 від 31.05.2016 року у зв’язку з чим дана інформація спростовується. Виправлену інформацію було розкрито у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.06.2016 року  .

Голова Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»                           Засіменко Є.Ю.

Передати покази
Сплатити за електроенергію

Оплата рахунку

Поля форми обов`язкові для заповнення.
Зверніть увагу! Вираховується банківська комісія 1% від суми платежу.

Особовий рахунок

Поле обов`язкове для заповнення.