Повідомлення за 2017 рік

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" повідомляє Вас, що 05 травня 2017 року о 13.00 годині за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, в приміщенні спортивного залу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

Повідомляємо Вас, що за пропозиціями акціонерів, до проекту порядку денного включено додаткові (нові) питання:

- Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2013 році
- Розподіл прибутку і збитків ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за результатами роботи в 2013 році.
- Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за результатами роботи ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 році.
- Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
із запропонованими акціонерами проектами рішень з вказаних нових питань.

Зміни до проекту порядку денного внесені шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Таким чином, проект порядку денного загальних зборів акціонерів є наступним:

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 4. Звіт Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013-2016 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
 5. Звіт Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про роботу у 2013-2016 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
 6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013-2016 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
 7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.
 8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.
 9. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.
 10. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
 11. Внесення змін до статуту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 12. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 13. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 14. Обрання членів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 15. Обрання Голови Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 17. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 18. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 19. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 20. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 21. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 22. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 23. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 24. Про внесення змін до організаційної структури ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 25. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 26. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
 27. Розподіл прибутку і збитків ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за результатами роботи в 2013 році.
 28. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за результатами роботи ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 році.
 29. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 05 травня 2017 року з 11.00 год. до 12.30 год. за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, фойє 1-го поверху адміністративної будівлі.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 27 квітня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Засіменко Є.Ю. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 04 травня 2017 р. (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", 2-й поверх, відділ правового забезпечення, кабінет № 1. Контактна особа – Ангелов Євген Миколайович, провідний юрисконсульт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з корпоративних, земельних питань та роботі з контролюючими органами. Телефон для довідок: +38 (0532) 516-216.

05 травня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: http://www.poe.pl.ua

ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (тис. грн.)

(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. НКЦПФР "Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів")

Найменування показника 2016 рік 2015 рік 2014 рік 2013 рік 2012 рік
Усього активів 2 459 340 3 417 170 2 901 581 1 904 964 1 676 702
Основні засоби та інвестиційна нерухомість 945 570 944 976 951 412 1 008 568 728 634
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 0 0 0
Запаси 91 927 72 882 46 936 37 275 62 825
Сумарна дебіторська заборгованість 903 134 1 478 876 1 290 083 509 834 464 574
Грошові кошти та їх еквіваленти 82 527 502 542 281 840 130 197 34 711
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 491 917 744 873 660 694 436 794 374 436
Власний капітал 954 982 1 225 310 1 162 525 962 547 928 799
Статутний капітал* 232 967 232 967 232 967 232 967 232 967
Довгострокові зобов'язання 6 625 8 934 10 632 22 858 24 810
Поточні зобов'язання 1 425 621 2 159 832 1 715 704 903 270 702 697
Чистий прибуток (збиток) -270 197 64 061 200 892 94 325 217 133
Середньорічна кількість акцій (тис. шт.) 220 960 220 960 220 960 220 960 220 960
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - - - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -   - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 411 5 629 5 618 5 605 5 590

 

 

Проекти рішень з переліку питань
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір, з відповідним затвердженням умов даного Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", призначених на 05.05.2017 р.
- Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Обрати головою загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича.
- Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Терещука Олександра Олександровича.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
-  час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
-  час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
-  час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
-  для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
-  усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
-  голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
-  бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування),  виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
-  обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
-  бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
-  в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
-  бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
-  бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
-  допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
-  особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
-  у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається   простою   більшістю    голосів    акціонерів,    які зареєструвалися  для  участі  в  загальних  зборах.
-  загальні  збори  під  час  їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про  зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
-  в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без  прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування  приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
-  з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
-  протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.
4. Звіт Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013-2016 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
- Роботу Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.- Звіти Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 - 2016 роки затвердити.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про роботу у 2013-2016 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
- Роботу Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіти Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 - 2016 роки затвердити.
6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013-2016 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
- Роботу Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіти і висновки Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 - 2016 роки затвердити.
7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.
- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.
8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.
- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.
9. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.
- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.
10. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
11. Внесення змін до статуту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України.(Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" від 05.05.2017 р.).
- Делегувати Голові і секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 05.05.2017 р.
- Доручити Голові Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 05.05.2017 р.
12. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до діючих внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управлення та контролю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", а саме:
- Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";
- Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";
- Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";
- Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";
- Положення про Фінансового Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Делегувати Голові і секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 05.05.2017 р.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Припинити повноваження діючих (на момент проведення 05.05.2017 р. загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") Голови та членів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення 05.05.2017 р. загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") Голови та членів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 05.05.2017 р.
14. Обрання членів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Обрати членами Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО":
- Засіменко Євген Юрійович – член Правління;
- Ангелова Олена Петрівна – член Правління, Заступник Голови Правління;
- Стройний Руслан Вікторович – член Правління, Фінансовий директор;
- Стріков Владислав Євгенович – член Правління, Заступник Фінансового директора.
- Повноваження новообраних членів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 05.05.2017 р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
15. Обрання Голови Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Обрати Засіменка Євгена Юрійовича на посаду Голови Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Вважати повноваження Засіменка Євгена Юрійовича на посаді Голови Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 05.05.2017 року рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Припинити повноваження діючих (на момент проведення 05.05.2017 р. загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення 05.05.2017 р. загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 05.05.2017 р.
17. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
18. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
* Обрання Голови Наглядової ради Товариства здійснюється з числа обраних шляхом кумулятивного голосування кандидатів, запропонованих акціонерами.
19. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Уповноважити Голову Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
20. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Припинити повноваження діючих (на момент проведення 05.05.2017 р. загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення 05.05.2017 р. загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 05.05.2017 р.
21. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
22. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
* Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства здійснюється з числа обраних шляхом кумулятивного голосування кандидатів, запропонованих акціонерами.
23. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та обраними членами Ревізійної комісії Товариства.
- Уповноважити Голову Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та обраними членами Ревізійної комісії Товариства.
- Встановити виконання обов'язків обраними членами Ревізійної комісії Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
24. Про внесення змін до організаційної структури ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Внести зміни до організаційної структури ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" шляхом викладення її в новій редакції.

- Затвердити організаційну структуру ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в новій редакції.
- Вважати затверджену організаційну структуру ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в новій редакції такою, що набуває чинності з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 05.05.2017 р.

25. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Затвердити вчинений Правлінням ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" значний правочин, а саме зміни до схваленого правочину щодо придбання  нафтопродуктів (мазуту),
- Договір № 633/2/2118/697 від 13.02.2015 р., загальною ціною 2 736 176 959,28 грн. (два мільярди сімсот тридцять шість мільйонів сто сімдесят шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять гривень 28 копійок), укладеного ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з ПАТ "УКРТАТНАФТА".
- З метою реалізації затверджених основних напрямів діяльності ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" на 2017 – 2018 роки, надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:
правочинів, направлених на придбання ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" вуглеводневих ресурсів, а саме мазуту, - граничною  сукупною вартістю правочинів 6 000 000 000,00 грн. (шість мільярдів гривень 00 копійок);
правочинів, направлених на придбання ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" вуглеводневих ресурсів, а саме природного газу, - граничною  сукупною вартістю правочинів 11 000 000 000,00 грн. (одинадцять мільярдів гривень 00 копійок);
правочинів, направлених на придбання ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" електроенергії, - граничною  сукупною вартістю 7 500 000 000,00 грн. (сім мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів з продажу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" електроенергії, - граничною  сукупною вартістю 3 000 000 000, 00 грн. (три мільярди гривень 00 копійок);
правочинів з продажу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" теплової енергії, - граничною  сукупною вартістю 2 000 000 000,00 грн. (два мільярди гривень 00 копійок).
- Значні правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
- Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.
- Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).
26. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
- Затвердити прибуток у розмірі  94 325 140,29 грн. (дев'яносто чотири мільйони триста двадцять п'ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок), отриманий Товариством за 2013 рік.
- Направити 94 325 140,29 грн. (дев'яносто чотири мільйони триста двадцять п'ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок), що складає 100% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2013 рік, на фінансування розвитку матеріально - технічної бази та фінансово - господарської діяльності Товариства, з метою розвитку і модернізації підприємства, його технічного переобладнання.
- Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати.
27. Розподіл прибутку і збитків ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за результатами роботи в 2013 році.
- Затвердити чистий прибуток у розмірі 94 325 140,29 грн. (дев'яносто чотири мільйони триста двадцять п'ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013 році.
- Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013 році:
- до фонду виплати дивідендів відрахувати 50 820 800,00 грн. (п'ятдесят мільйонів вісімсот двадцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок);
- частину чистого прибутку, отриманого ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013 році, у сумі 45 504 340, 29 грн. (сорок п'ять мільйонів п'ятсот чотири тисячі триста сорок гривень 29 копійок) залишити нерозподіленою.
28. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за результатами роботи ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 році.
- Виплатити акціонерам ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" дивіденди за результатами діяльності ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013 році на загальну суму 50 820 800,00 грн. (п'ятдесят мільйонів вісімсот двадцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок).
29. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
- Розмір нарахованих за результатами роботи ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,23 грн.
- Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013 році, скласти станом на 26.05.2017 р.
- Затвердити наступний строк виплати дивідендів за результатами діяльності ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013 році:
- дата початку строку виплати дивідендів – 01 липня 2017 року;
- дивіденди виплачуються протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" рішення про виплату дивідендів.
- Повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013 році, про дату, розмір дивідендів на одну акцію, порядок та строк їх виплати шляхом направлення таким особам індивідуальних повідомлень (простими листами або поштовими картками) до 01 липня 2017 року.
- Для виплати дивідендів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та у відповідності до ч. 5 ст. 30 Закону України "Про акціонерні товариства", ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"  перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв – кореспондентів, для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів, а також для їх подальшого переказу депозитаріями – кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни.
Здійснення виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами у грошових коштах забезпечується Центральним депозитарієм цінних паперів, у відповідності до умов договору про обслуговування випусків цінних паперів, укладеного між ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"  і Центральним депозитарієм, та норм Положення "Про впровадження депозитарної діяльності", затвердженого рішенням НКЦПФР № 735 від 23.04.2013 року.
- Витрати, які виникають через необхідність перерахування дивідендів (сплата комісійних банку, тощо), проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати відповідному акціонеру.
- Сума податків, які згідно з діючим законодавством повинні бути утримані при виплаті дивідендів, сплачується за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати відповідному акціонеру.
- На суму невиплачених та не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.
- Відповідальність за укладення договорів з депозитарною установою; своєчасність, достовірність та повноту наданих депозитарній установі банківських реквізитів; вчинення необхідних дій для отримання дивідендів, передбачених відповідним договором та/або внутрішніми документами депозитарної установи, тощо, покладається на акціонера.
- Акціонери, які є нерезидентами і бажають скористатися умовами міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування, повинні подати ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"  виданий уповноваженим органом держави реєстрації оригінал документу або його нотаріально засвідчену копію, що підтверджує податкове резидентство (сертифікат податкового резидентства, тощо), виданий за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, належним чином легалізований та перекладений українською мовою відповідно до вимог діючого законодавства України.
- Доручити Правлінню ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" забезпечити нарахування та виплату дивідендів в порядку та строки, визначені цим рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна,36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" повідомляє Вас, що 05 травня 2017 року о 13.00 годині за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, в приміщенні спортивного залу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 05 травня 2017 року з 11.00 год. до 12.30 год. за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, фойє 1-го поверху адміністративної будівлі.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 27 квітня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Засіменко Є.Ю. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 04 травня 2017 р. (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", 2-й поверх, відділ правового забезпечення, кабінет № 1. Контактна особа – Ангелов Євген Миколайович, провідний юрисконсульт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з корпоративних, земельних питань та роботі з контролюючими органами. Телефон для довідок: +38 (0532) 516-216.

05 травня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: http://www.poe.pl.ua

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 4. Звіт Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013-2016 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
 5. Звіт Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про роботу у 2013-2016 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
 6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013-2016 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
 7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.
 8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.
 9. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.
 10. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
 11. Внесення змін до статуту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 12. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 13. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 14. Обрання членів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 15. Обрання Голови Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 17. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 18. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 19. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 20. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 21. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 22. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 23. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 24. Про внесення змін до організаційної структури ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 25. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (тис. грн.)

(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. НКЦПФР "Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів")

Найменування показника 2016 рік 2015 рік 2014 рік 2013 рік 2012 рік
Усього активів 2 459 340 3 417 170 2 901 581 1 904 964 1 676 702
Основні засоби та інвестиційна нерухомість 945 570 944 976 951 412 1 008 568 728 634
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 0 0 0
Запаси 91 927 72 882 46 936 37 275 62 825
Сумарна дебіторська заборгованість 903 134 1 478 876 1 290 083 509 834 464 574
Грошові кошти та їх еквіваленти 82 527 502 542 281 840 130 197 34 711
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 491 917 744 873 660 694 436 794 374 436
Власний капітал 954 982 1 225 310 1 162 525 962 547 928 799
Статутний капітал* 232 967 232 967 232 967 232 967 232 967
Довгострокові зобов'язання 6 625 8 934 10 632 22 858 24 810
Поточні зобов'язання 1 425 621 2 159 832 1 715 704 903 270 702 697
Чистий прибуток (збиток) -270 197 64 061 200 892 94 325 217 133
Середньорічна кількість акцій (тис. шт.) 220 960 220 960 220 960 220 960 220 960
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - - - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -   - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 411 5 629 5 618 5 605 5 590
Проекти рішень з переліку питаньпроекту порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір, з відповідним затвердженням умов даного Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", призначених на 05.05.2017 р.
- Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Обрати головою загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича.
- Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Терещука Олександра Олександровича.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
-  час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
-  час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
-  час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
-  для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
-  усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
-  голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
-  бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування),  виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
-  обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
-  бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
-  в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
-  бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
-  бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
-  допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
-  особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
-  у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається   простою   більшістю    голосів    акціонерів,    які зареєструвалися  для  участі  в  загальних  зборах.
-  загальні  збори  під  час  їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про  зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
-  в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без  прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування  приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
-  з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
-  протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.
4. Звіт Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013-2016 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
- Роботу Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіти Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 - 2016 роки затвердити.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про роботу у 2013-2016 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
- Роботу Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіти Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 - 2016 роки затвердити.
6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013-2016 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
- Роботу Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіти і висновки Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 - 2016 роки затвердити.
7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.
- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.
8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.
- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.
9. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.
- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.
10. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
11. Внесення змін до статуту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України.
(Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" від 05.05.2017 р.).
- Делегувати Голові і секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 05.05.2017 р.
- Доручити Голові Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 05.05.2017 р.
12. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до діючих внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управлення та контролю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", а саме:
- Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";
- Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";
- Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";
- Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";
- Положення про Фінансового Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Делегувати Голові і секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 05.05.2017 р.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Припинити повноваження діючих (на момент проведення 05.05.2017 р. загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") Голови та членів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення 05.05.2017 р. загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") Голови та членів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 05.05.2017 р.
14. Обрання членів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Обрати членами Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО":
- Засіменко Євген Юрійович – член Правління;
- Ангелова Олена Петрівна – член Правління, Заступник Голови Правління;
- Стройний Руслан Вікторович – член Правління, Фінансовий директор;
- Стріков Владислав Євгенович – член Правління, Заступник Фінансового директора.
- Повноваження новообраних членів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 05.05.2017 р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
15. Обрання Голови Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Обрати Засіменка Євгена Юрійовича на посаду Голови Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Вважати повноваження Засіменка Євгена Юрійовича на посаді Голови Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 05.05.2017 року рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Припинити повноваження діючих (на момент проведення 05.05.2017 р. загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення 05.05.2017 р. загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 05.05.2017 р.
17. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
18. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
* Обрання Голови Наглядової ради Товариства здійснюється з числа обраних шляхом кумулятивного голосування кандидатів, запропонованих акціонерами.
19. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Уповноважити Голову Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
20. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Припинити повноваження діючих (на момент проведення 05.05.2017 р. загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення 05.05.2017 р. загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО") Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 05.05.2017 р.
21. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
22. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
* Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства здійснюється з числа обраних шляхом кумулятивного голосування кандидатів, запропонованих акціонерами.
23. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та обраними членами Ревізійної комісії Товариства.
- Уповноважити Голову Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та обраними членами Ревізійної комісії Товариства.
- Встановити виконання обов'язків обраними членами Ревізійної комісії Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
24. Про внесення змін до організаційної структури ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Внести зміни до організаційної структури ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" шляхом викладення її в новій редакції.
- Затвердити організаційну структуру ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в новій редакції.
- Вважати затверджену організаційну структуру ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в новій редакції такою, що набуває чинності з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 05.05.2017 р.
25. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
- Затвердити вчинений Правлінням ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" значний правочин, а саме зміни до схваленого правочину щодо придбання  нафтопродуктів (мазуту), - Договір № 633/2/2118/697 від 13.02.2015 р., загальною ціною 2 736 176 959,28 грн. (два мільярди сімсот тридцять шість мільйонів сто сімдесят шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять гривень 28 копійок), укладеного ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з ПАТ "УКРТАТНАФТА".
- З метою реалізації затверджених основних напрямів діяльності ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" на 2017 – 2018 роки, надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:
правочинів, направлених на придбання ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" вуглеводневих ресурсів, а саме мазуту, - граничною  сукупною вартістю правочинів 6 000 000 000,00 грн. (шість мільярдів гривень 00 копійок);
правочинів, направлених на придбання ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" вуглеводневих ресурсів, а саме природного газу, - граничною  сукупною вартістю правочинів 11 000 000 000,00 грн. (одинадцять мільярдів гривень 00 копійок);
правочинів, направлених на придбання ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" електроенергії, - граничною  сукупною вартістю 7 500 000 000,00 грн. (сім мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів з продажу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" електроенергії, - граничною  сукупною вартістю 3 000 000 000, 00 грн. (три мільярди гривень 00 копійок);
правочинів з продажу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" теплової енергії, - граничною  сукупною вартістю 2 000 000 000,00 грн. (два мільярди гривень 00 копійок).
- Значні правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
- Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.
- Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Відомості НКЦПФР» №64 від 04.04.2017 р.

Передати покази
Сплатити за електроенергію

Оплата рахунку

Поля форми обов`язкові для заповнення.
Зверніть увагу! Вираховується банківська комісія 1% від суми платежу.

Особовий рахунок

Поле обов`язкове для заповнення.