Повідомлення за 2018 рік

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

23 травня 2018 року відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 17 травня 2018 року.

Станом на 17 травня 2018 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість акцій Товариства складає 220 960 000 (двiстi двадцять мiльйонiв дев'ятсот шiстдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

Станом на 17 травня 2018 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 219 380 185 (двiстi дев'ятнадцять мiльйонiв триста вiсiмдесят тисяч сто вiсiмдесят п’ять) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Місцезнаходження товариства:
Україна,36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5

Шановні акціонери! 

23 травня 2018 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, приміщення зали № 3 учбово-курсового комбінату ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 23 травня 2018 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, фойє 1-го поверху адміністративної будівлі.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 17 травня 2018 року.
У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів: 

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Розгляд звітів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 - 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.
 5. Розгляд звітів Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати діяльності в 2013 - 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
 6. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 - 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.
 7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.
 8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.
 9. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.
 10. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
 11. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік.
 12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2013 році.
 13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2014 році.
 14. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2015 році.
 15. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2016 році.
 16. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2017 році.
 17. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
 18. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
 19. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 20. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
 21. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 22. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 23. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
 24. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
 25. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 26. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 27. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
 28. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.
 29. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.
 30. Обрання персонального складу Правління Товариства.
 31. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.
 32. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 33. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", прийнятих в період з 01.05.2016 р. до 23.05.2018 р.
 34. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та документів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в період з 25.07.2016 р. до 23.05.2018 р.
Проекти рішень з переліку питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, долучити до участі у роботі лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" депозитарну установу ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з відповідним затвердженням умов договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", призначених на 23.05.2018 р.
1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію у наступному складі:
- Сергєєва Ірина Петрівна - Голова лічильної комісії
- Долгушин Олексій Анатолійович – член лічильної комісії;
- Черпаков Ігор Анатолійович - член лічильної комісії;
- Вишар Юрій Васильович - член лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича.
2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Терещука Олександра Олександровича.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
3.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:
-    час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
-    час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
-    час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
-    для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
-    усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
-    голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
-    бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування),  виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
-    обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
-    бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
-    в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
-    бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
-    бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
-    допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
-    особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
-    у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається   простою   більшістю    голосів    акціонерів,    які зареєструвалися  для  участі  в  загальних  зборах.
-    загальні  збори  під  час  їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про  зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
-    з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
-    протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звітів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 - 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.
4.1. Роботу Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 - 2017 роках визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
4.2. Звіти Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 - 2017 роки затвердити.
5. Розгляд звітів Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати діяльності в 2013 - 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 - 2017 роках визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
5.2. Звіти Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 - 2017 роки затвердити.
6. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 - 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.
6.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 - 2017 роках визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
6.2. Звіти та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 - 2017 роки затвердити.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.
7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.
8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.
9. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.
9.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.
10. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
10.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
11. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік.
11.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік.
12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2013 році.
12.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 94 325 140,29 грн. (дев’яносто чотири мільйони триста двадцять п’ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2013 рік, тобто 94 325 140,29 грн. (дев’яносто чотири мільйони триста двадцять п’ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок) нерозподіленим.
13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2014 році.
13.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 200 892 002,30 грн. (двісті мільйонів вісімсот дев’яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2014 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2014 рік, тобто 200 892 002,30 грн. (двісті мільйонів вісімсот дев’яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок) нерозподіленим.
14. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2015 році.
14.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 64 060 992,73 грн. (шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто дві гривні 73 копійки), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2015 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2015 рік, тобто 64 060 992,73 грн. (шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто дві гривні 73 копійки) нерозподіленим.
15. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2016 році.
15.1. Затвердити чистий збиток у сумі 270 196 906,04 грн. (двісті сімдесят мільйонів сто дев’яносто шість тисяч дев’ятсот шість гривень 04 копійки), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році.
15.2. Чистий збиток, отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році, в сумі 270 196 906,04 грн. (двісті сімдесят мільйонів сто дев’яносто шість тисяч дев’ятсот шість гривень 04 копійки), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.
16. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2017 році.
16.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 130 328 087,59 грн. (сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2017 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2017 рік, тобто 130 328 087,59 грн. (сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок) нерозподіленим.
17. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
17.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.
17.2. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.
18. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
18.1. У відповідності до ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", внести до нової редакції Статуту Товариства пункт наступного змісту: "Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради".
19. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
19.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:
-    приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;
-    зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;
-    введенням додаткових посад в Товаристві.
19.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 23.05.2018 р.
19.3. Доручити Голові Правління та Фінансовому Директору Товариства (особам, тимчасово виконуючім їх функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 23.05.2018 р.
19.4. Встановити, що нова редакція Статуту набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.
20. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
20.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:
-       Положення про Загальні збори акціонерів;
-       Положення про Наглядову раду;
-       Положення про Ревізійну комісію;
-       Положення про Правління;
-       Положення про Фінансового директора.
20.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю  Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів 23.05.2018 р.
20.3. Встановити, що нові редакції Положень набувають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.
21. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
21.1.  Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.
21.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
22. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
23. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
23.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Жугана Романа Володимировича (представник акціонера JERSONET GROUP INC. (ДЖЕРСОНЕТ ГРУП ІНК.).
23.2. Повноваження обраного Голови Наглядової ради вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства 23.05.2018 р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.
24. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
24.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.
24.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.
24.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради Товариства встановити у кошторису по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства.
25. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
25.1.  Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
25.2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
26. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
27. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
27.1. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Петрикову Олену Анатоліївну.
27.2. Повноваження обраної Голови Ревізійної комісії вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства 23.05.2018 р. рішення про її обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.
28. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.
28.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
28.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
28.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Ревізійної комісії Товариства встановити у кошторису по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товариства.
29. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.
29.1.  Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства.
29.2. Повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
30. Обрання персонального складу Правління Товариства.
30.1. Обрати наступний персональний склад Правління Товариства:
- Стройний Руслан Вікторович – член Правління, Голова Правління;
- Алєксєєнко Олексій Миколайович – член Правління, Заступник Голови Правління;
- Дубініна Наталя Вікторівна – член Правління, Фінансовий директор;
- Стріков Владислав Євгенович – член Правління, Заступник Фінансового директора.
30.2. Повноваження новообраних членів Правління (складу Правління) Товариства вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів Товариства 23.05.2018 р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.
31. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.
31.1. Внести зміни до організаційної структури Товариства шляхом викладення її в новій редакції.
31.2. Затвердити організаційну структуру Товариства в новій редакції.
31.3. Вважати затверджену організаційну структуру Товариства в новій редакції такою, що набуває чинності з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 23.05.2018 р.
32. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
32.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі вчинені Правлінням ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" значні правочини в період з 25.07.2016 р. до 23.05.2018 р. (включно).
32.2. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:
-  правочинів, направлених на придбання Товариством вуглеводневих ресурсів, а саме мазуту, - граничною  сукупною вартістю правочинів 6 000 000 000,00 грн. (шість мільярдів гривень 00 копійок);
-  правочинів, направлених на придбання Товариством вуглеводневих ресурсів, а саме природного газу, - граничною  сукупною вартістю правочинів 11 000 000 000,00 грн. (одинадцять мільярдів гривень 00 копійок);
-  правочинів, направлених на придбання Товариством електроенергії, - граничною  сукупною вартістю 7 500 000 000,00 грн. (сім мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
-  правочинів з продажу Товариством електроенергії, - граничною  сукупною вартістю 3 000 000 000, 00 грн. (три мільярди гривень 00 копійок);
-  правочинів з продажу Товариством теплової енергії, - граничною  сукупною вартістю 2 000 000 000,00 грн. (два мільярди гривень 00 копійок).
або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).
32.3. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
32.4. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.
32.5. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).
33. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", прийнятих в період з 01.05.2016 р. до 23.05.2018 р.
33.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в період з 01.05.2016 р. до 23.05.2018 р. (включно).
34. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та документів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в період з 25.07.2016 р. до 23.05.2018 р.
34.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі дії, правочини та документи, які були здійснені, оформлені та підписані Правлінням Товариства, та безпосередньо Головою Правління, Заступником Голови Правління, Фінансовим директором та Заступником Фінансового директора ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в період з 25.07.2016 р. до 23.05.2018 р. (включно).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://www.poe.pl.ua

Інформація про кількість акцій:
Станом на 11 квітня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 220 960 000 (двісті двадцять мільйонів дев’ятсот шістдесят тисяч) штук простих іменних акцій.
Станом на 11 квітня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 219 380 185  (двісті дев’ятнадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч сто вісімдесят п’ять) штук простих іменних акцій.
Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Т.в.о. Голови Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Стройний Р.В. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 22 травня 2018 р. (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", 2-й поверх, відділ правового забезпечення, кабінет № 1. Контактна особа – Блищук Вікторія Тихонівна, керівник групи з питань корпоративних  прав ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". Телефон для довідок: +38 (0532) 516-394.
23 травня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
 

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

Найменування показника 2017 рік 2016 рік 2015 рік 2014 рік 2013 рік 2012 рік
Усього активів 2 540 734 2 459 340 3 417 170 2 901 581 1 904 964 1 676 702
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 004 340 945 570 944 976 951 412 1 008 568 728 634
Запаси 92 564 91 927 72 882 46 936 37 275 62 825
Сумарна дебіторська заборгованість 946 482 903 134 1 478 876 1 290 083 509 834 464 574
Грошові кошти та їх еквіваленти 44 630 82 527 502 542 281 840 130 197 34 711
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 641 916 491 917 744 873 660 694 436 794 374 436
Власний капітал 1 084 436 954 982 1 225 310 1 162 525 962 547 928 799
Зареєстрований (статутний) капітал 232 967 232 967 232 967 232 967 232 967 232 967
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 4 058 6 625 8 934 10 632 22 858 24 810
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 452 240 1 497 733 2 182 926 1 728 424 919 559 723 093
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 130 328 -270 197 64 061 200 892 94 325 217 133
Середньорічна кількість акцій (шт.) 220 960 000 220 960 000 220 960 000 220 960 000 220 960 000 220 960 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,59 -1,22 0,29 0,91 0,43 0,98

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  в «Відомості НКЦПФР» №76 від 20.04.2018 р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

06 квітня 2018 року відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 02 квітня 2018 року.

Станом на 02 квітня 2018 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість акцій Товариства складає 220 960 000 (двiстi двадцять мiльйонiв дев'ятсот шiстдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

Станом на 02 квітня 2018 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 219 380 185 (двiстi дев'ятнадцять мiльйонiв триста вiсiмдесят тисяч сто вiсiмдесят п’ять) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Місцезнаходження товариства:
Україна, 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5

Шановні акціонери!

06 квітня 2018 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, приміщення зали № 3 учбово-курсового комбінату ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 06 квітня 2018 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, фойє 1-го поверху адміністративної будівлі.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 02 квітня 2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Розгляд звітів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 - 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.
 5. Розгляд звітів Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати діяльності в 2013 - 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
 6. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 - 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.
 7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.
 8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.
 9. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.
 10. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
 11. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік.
 12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2013 році.
 13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2014 році.
 14. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2015 році.
 15. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2016 році.
 16. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2017 році.
 17. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
 18. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
 19. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 20. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
 21. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 22. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 23. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
 24. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
 25. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 26. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 27. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
 28. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.
 29. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.
 30. Обрання персонального складу Правління Товариства.
 31. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.
 32. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з окремими працівниками товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з окремими працівниками Товариства.
 33. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 34. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", прийнятих в період з 01.05.2016 р. до 06.04.2018 р.
 35. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та документів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в період з 25.07.2016 р. до 06.04.2018 р.
Проекти рішень з переліку питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, долучити до участі у роботі лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" депозитарну установу ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з відповідним затвердженням умов договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", призначених на 06.04.2018 р.
1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію у наступному складі:- Сергєєва Ірина Петрівна - Голова лічильної комісії- Долгушин Олексій Анатолійович – член лічильної комісії;- Черпаков Ігор Анатолійович - член лічильної комісії;- Вишар Юрій Васильович - член лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича.
2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Терещука Олександра Олександровича.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
3.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:-    час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.-    час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.-    час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.-    для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.-    усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.-    голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.-    бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування),  виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.-    обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.-    бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).-    в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.-    бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.-    бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.-    допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).-    особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.-    у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається   простою   більшістю    голосів    акціонерів,    які зареєструвалися  для  участі  в  загальних  зборах.-    загальні  збори  під  час  їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про  зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.-    з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.-    протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звітів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 - 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.
4.1. Роботу Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 - 2017 роках визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
4.2. Звіти Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 - 2017 роки затвердити.
5. Розгляд звітів Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати діяльності в 2013 - 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 - 2017 роках визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
5.2. Звіти Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 - 2017 роки затвердити.
6. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 - 2017 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.
6.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 - 2017 роках визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
6.2. Звіти та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 - 2017 роки затвердити.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.
9. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.9.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.
10. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.10.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
11. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік.11.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік.
12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2013 році.
12.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 94 325 140,29 грн. (дев’яносто чотири мільйони триста двадцять п’ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2013 рік, тобто 94 325 140,29 грн. (дев’яносто чотири мільйони триста двадцять п’ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок) нерозподіленим.
13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2014 році.
13.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 200 892 002,30 грн. (двісті мільйонів вісімсот дев’яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2014 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2014 рік, тобто 200 892 002,30 грн. (двісті мільйонів вісімсот дев’яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок) нерозподіленим.
14. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2015 році.
14.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 64 060 992,73 грн. (шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто дві гривні 73 копійки), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2015 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2015 рік, тобто 64 060 992,73 грн. (шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто дві гривні 73 копійки) нерозподіленим.
15. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2016 році.
15.1. Затвердити чистий збиток у сумі 270 196 906,04 грн. (двісті сімдесят мільйонів сто дев’яносто шість тисяч дев’ятсот шість гривень 04 копійки), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році.
15.2. Чистий збиток, отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році, в сумі 270 196 906,04 грн. (двісті сімдесят мільйонів сто дев’яносто шість тисяч дев’ятсот шість гривень 04 копійки), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.
16. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2017 році.
16.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 130 328 087,59 грн. (сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2017 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2017 рік, тобто 130 328 087,59 грн. (сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок) нерозподіленим.
17. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
17.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.
17.2. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.
18. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
18.1. У відповідності до ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", внести до нової редакції Статуту Товариства пункт наступного змісту: "Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради".
19. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
19.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:-    приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;-    зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;-    введенням додаткових посад в Товаристві;-    непоширенням на акціонерне товариство положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства".
19.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 06.04.2018 р.
19.3. Доручити Голові Правління та Фінансовому Директору Товариства (особам, тимчасово виконуючім їх функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 06.04.2018 р.
20. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
20.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:-       Положення про Загальні збори акціонерів;-       Положення про Наглядову раду;-       Положення про Ревізійну комісію;-       Положення про Правління;-       Положення про Фінансового директората встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 06.04.2018 р.
20.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 06.04.2018 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
20.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 06.04.2018 р.
21. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
21.1.  Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.21.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
22. Обрання членів Наглядової ради Товариства.* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
23. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.* Обрання Голови Наглядової ради Товариства здійснюється з числа обраних шляхом кумулятивного голосування кандидатів, запропонованих акціонерами.
24. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
24.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.
24.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.
24.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради Товариства встановити у кошторису по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства. 
25. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
25.1.  Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
25.2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
26. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
27. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.* Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства здійснюється з числа обраних шляхом кумулятивного голосування кандидатів, запропонованих акціонерами.
28. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.
28.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
28.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
28.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Ревізійної комісії Товариства встановити у кошторису по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товариства. 
29. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.
29.1.  Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства.29.2. Повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
30. Обрання персонального складу Правління Товариства.
30.1. Обрати до складу Правління Товариства пана Стройного Руслана Вікторовича, на посаду члена Правління, Голови Правління.* Обрання інших членів Правління Товариства буде здійснено на підставі пропозицій акціонерів, внесених в порядку та строки, визначені законодавством. Кількість нових кандидатів згідно пропозиції не може перевищувати кількісного складу Правління – 4 особи.
31. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.
31.1. Внести зміни до організаційної структури Товариства шляхом викладення її в новій редакції.
31.2. Затвердити організаційну структуру Товариства в новій редакції.
31.3. Вважати затверджену організаційну структуру Товариства в новій редакції такою, що набуває чинності з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 06.04.2018р.
32. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з окремими працівниками товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з окремими працівниками Товариства.
32.1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться між Товариством та обраними окремими працівниками Товариства (Заступником Голови Правління з фінансових питань та начальником фінансово-економічного управління).
32.2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати трудові договори (контракти) між Товариством та обраними окремими працівниками Товариства (Заступником Голови Правління з фінансових питань та начальником фінансово-економічного управління).
32.3. Встановити виконання обов'язків обраними окремими працівниками Товариства (Заступником Голови Правління з фінансових питань та начальником фінансово-економічного управління) за трудовими договорами (контрактами) на оплатній основі за рахунок Товариства.
32.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності окремих працівників Товариства (Заступника Голови Правління з фінансових питань та начальника фінансово-економічного управління).
33. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
33.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі вчинені Правлінням ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" значні правочини в період з 25.07.2016 р. до 06.04.2018 р. (включно).
33.2. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:-  правочинів, направлених на придбання Товариством вуглеводневих ресурсів, а саме мазуту, - граничною  сукупною вартістю правочинів 6 000 000 000,00 грн. (шість мільярдів гривень 00 копійок);-  правочинів, направлених на придбання Товариством вуглеводневих ресурсів, а саме природного газу, - граничною  сукупною вартістю правочинів 11 000 000 000,00 грн. (одинадцять мільярдів гривень 00 копійок);-  правочинів, направлених на придбання Товариством електроенергії, - граничною  сукупною вартістю 7 500 000 000,00 грн. (сім мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);-  правочинів з продажу Товариством електроенергії, - граничною  сукупною вартістю 3 000 000 000, 00 грн. (три мільярди гривень 00 копійок);-  правочинів з продажу Товариством теплової енергії, - граничною  сукупною вартістю 2 000 000 000,00 грн. (два мільярди гривень 00 копійок).або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).
33.3. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
33.4. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.
33.5. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).
34. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", прийнятих в період з 01.05.2016 р. до 06.04.2018 р.
34.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в період з 01.05.2016 р. до 06.04.2018 р. (включно).
35. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та документів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в період з 25.07.2016 р. до 06.04.2018 р.
35.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі дії, правочини та документи, які були здійснені, оформлені та підписані Правлінням Товариства, та безпосередньо Головою Правління, Заступником Голови Правління, Фінансовим директором та Заступником Фінансового директора ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в період з 25.07.2016 р. до 06.04.2018 р. (включно).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://www.poe.pl.ua

Інформація про кількість акцій:
Станом на 26 лютого 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 220 960 000 (двісті двадцять мільйонів дев’ятсот шістдесят тисяч) штук простих іменних акцій.
Станом на 26 лютого 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 219 380 185  (двісті дев’ятнадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч сто вісімдесят п’ять) штук простих іменних акцій.
Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Т.в.о. Голови Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Стройний Р.В. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 05 квітня 2018 р. (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", 2-й поверх, відділ правового забезпечення, кабінет № 1. Контактна особа – Блищук Вікторія Тихонівна, керівник групи з питань корпоративних  прав ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". Телефон для довідок: +38 (0532) 516-394.
06 квітня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (тис. грн.)
</p >(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

Найменування показника 2017 рік 2016 рік 2015 рік 2014 рік 2013 рік 2012 рік
Усього активів 2 540 734 2 459 340 3 417 170 2 901 581 1 904 964 1 676 702
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 004 340 945 570 944 976 951 412 1 008 568 728 634
Запаси 92 564 91 927 72 882 46 936 37 275 62 825
Сумарна дебіторська заборгованість 946 482 903 134 1 478 876 1 290 083 509 834 464 574
Грошові кошти та їх еквіваленти 44 630 82 527 502 542 281 840 130 197 34 711
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 641 916 491 917 744 873 660 694 436 794 374 436
Власний капітал 1 084 436 954 982 1 225 310 1 162 525 962 547 928 799
Зареєстрований (статутний) капітал 232 967 232 967 232 967 232 967 232 967 232 967
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 4 058 6 625 8 934 10 632 22 858 24 810
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 452 240 1 497 733 2 182 926 1 728 424 919 559 723 093
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 130 328 -270 197 64 061 200 892 94 325 217 133
Середньорічна кількість акцій (шт.) 220 960 000 220 960 000 220 960 000 220 960 000 220 960 000 220 960 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,59 -1,22 0,29 0,91 0,43 0,98

ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Т.в.о.  Голови Правління
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"       ___________________ Р.В. Стройний

Заступник Фінансового директора
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"              ________________ В.Є. Стріков

М.П.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетні «Відомості НКЦПФР» №45 від 05.03.2018 р. 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"!

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», складеному станом на 24 годину 09.02.2018 року, загальна кількість акцій ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 220 960 000  (двiстi двадцять мiльйонiв дев'ятсот шiстдесят тисяч) штук простих іменних акцій (голосів); загальна кількість  голосуючих акцій ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 219 380 185 (двiстi дев'ятнадцять мiльйонiв триста вiсiмдесят тисяч сто вiсiмдесят п’ять) штук.

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Місцезнаходження товариства:
Україна, 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5

Шановні акціонери! 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (надалі ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" або Товариство) повідомляє Вас, що 15 лютого 2018 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, приміщення зали № 3 учбово-курсового комбінату ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 15 лютого 2018 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, фойє 1-го поверху адміністративної будівлі.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 09 лютого 2018 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Засіменко Є.Ю. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 14 лютого 2018 р. (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", 2-й поверх, відділ правового забезпечення, кабінет № 1. Контактна особа – Ангелов Євген Миколайович, провідний юрисконсульт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з корпоративних, земельних питань та роботі з контролюючими органами. Телефон для довідок: +38 (0532) 516-216.

15 лютого 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: http://www.poe.pl.ua

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів: 

 1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Розгляд звітів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 - 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.
 5. Розгляд звітів Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати діяльності в 2013 - 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
 6. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 - 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.
 7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.
 8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.
 9. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.
 10. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
 11. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2013 році.
 12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2014 році.
 13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2015 році.
 14. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2016 році.
 15. Прийняття рішення про зміну типу та найменування ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
 16. Внесення змін до Статуту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 17. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
 18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 20. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
 21. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
 22. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 23. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 24. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
 25. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.
 26. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.
 27. Обрання персонального складу Правління Товариства.
 28. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Правління Товариства.
 29. Прийняття рішення про припинення повноважень окремих працівників Товариства.
 30. Обрання окремих працівників Товариства.
 31. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з окремими працівниками товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з окремими працівниками Товариства.
 32. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.
 33. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

Найменування показника 2016 рік 2015 рік 2014 рік 2013 рік 2012 рік
Усього активів 2 459 340 3 417 170 2 901 581 1 904 964 1 676 702
Основні засоби (за залишковою вартістю) 945 570 944 976 951 412 1 008 568 728 634
Запаси 91 927 72 882 46 936 37 275 62 825
Сумарна дебіторська заборгованість 903 134 1 478 876 1 290 083 509 834 464 574
Грошові кошти та їх еквіваленти 82 527 502 542 281 840 130 197 34 711
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 491 917 744 873 660 694 436 794 374 436
Власний капітал 954 982 1 225 310 1 162 525 962 547 928 799
Зареєстрований (статутний) капітал 232 967 232 967 232 967 232 967 232 967
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6 625 8 934 10 632 22 858 24 810
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 497 733 2 182 926 1 728 424 919 559 723 093
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -270 197 64 061 200 892 94 325 217 133
Середньорічна кількість акцій (шт.) 220 960 220 960 220 960 220 960 220 960
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -1,22 0,29 0,91 0,43 0,98
Проекти рішень з переліку питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР – СЕРВІС - РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір.
1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР – СЕРВІС - РЕЄСТР".
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича.
2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Сітала Антона Ігнатовича.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
3.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:
-    час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
-    час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
-    час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
-    для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
-    усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
-    голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
-    бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування),  виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
-    обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
-    бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
-    в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
-    бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
-    бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
-    допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
-    особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
-    у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається   простою   більшістю    голосів    акціонерів,    які зареєструвалися  для  участі  в  загальних  зборах.
-    загальні  збори  під  час  їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про  зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
-    з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
-    протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звітів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 - 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.
4.1. Роботу Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
4.2. Звіти Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 - 2016 роки затвердити.
5. Розгляд звітів Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати діяльності в 2013 - 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
5.2. Звіти Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 - 2016 роки затвердити.
6. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 - 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.
6.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2013 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
6.2. Звіти та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 - 2016 роки затвердити.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.
7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.
8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.
9. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.
9.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.
10. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
10.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
11. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2013 році.
11.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 94 325 140,29 грн. (дев’яносто чотири мільйони триста двадцять п’ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2013 рік, тобто 94 325 140,29 грн. (дев’яносто чотири мільйони триста двадцять п’ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок) нерозподіленим.
12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2014 році.
12.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 200 892 002,30 грн. (двісті мільйонів вісімсот дев’яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2014 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2014 рік, тобто 200 892 002,30 грн. (двісті мільйонів вісімсот дев’яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок) нерозподіленим.
13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2015 році.
13.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 64 060 992,73 грн. (шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто дві гривні 73 копійки), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2015 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2015 рік, тобто 64 060 992,73 грн. (шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто дві гривні 73 копійки) нерозподіленим.
14. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2016 році.
14.1. Затвердити чистий збиток у сумі 270 196 906,04 грн. (двісті сімдесят мільйонів сто дев’яносто шість тисяч дев’ятсот шість гривень 04 копійки), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році.
14.2. Чистий збиток, отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році, в сумі 270 196 906,04 грн. (двісті сімдесят мільйонів сто дев’яносто шість тисяч дев’ятсот шість гривень 04 копійки), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.
15. Прийняття рішення про зміну типу та найменування ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
15.1. Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
16. Внесення змін до Статуту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", шляхом викладення Статуту в новій редакції.
16.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:
-    приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;
-    зміною типу та найменування Товариства;
-    введенням додаткових посад в Товаристві.
16.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 15.02.2018 р.
16.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 15.02.2018 р.
17. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
17.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:
-       Положення про Загальні збори акціонерів;
-       Положення про Наглядову раду;
-       Положення про Ревізійну комісію;
-       Положення про Правління;
-       Положення про Фінансового директора
та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 15.02.2018 р.
17.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 15.02.2018 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
17.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 15.02.2018 р.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
18.1.  Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.
18.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
20. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
* Обрання Голови Наглядової ради Товариства здійснюється з числа обраних шляхом кумулятивного голосування кандидатів, запропонованих акціонерами.
21. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
21.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.
21.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.
21.3. Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
22. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
22.1.  Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
22.2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
23. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
24. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
* Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства здійснюється з числа обраних шляхом кумулятивного голосування кандидатів, запропонованих акціонерами.
25. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.
25.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.25.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
25.3. Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
26. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.
26.1.  Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства.
26.2. Повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
27. Обрання персонального складу Правління Товариства.
27.1. Обрати наступний персональний склад Правління Товариства:
-    Засіменко Євген Юрійович – член Правління, Голова Правління;
-    Ангелова Олена Петрівна – член Правління, Заступник Голови Правління;
-    Стройний Руслан Вікторович – член Правління, Фінансовий директор;
-    Стріков Владислав Євгенович – член Правління, Заступник Фінансового директора.
27.2. Повноваження новообраних членів Правління Товариства вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів Товариства 15.02.2018 р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.
28. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Правління Товариства.
28.1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Правління Товариства.
28.2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати трудові договори (контракти) між Товариством та обраними Головою та членами Правління Товариства.
28.3. Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Правління Товариства за трудовими договорами (контрактами) на оплатній основі за рахунок Товариства.
28.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Голови та членів Правління Товариства.
29. Прийняття рішення про припинення повноважень окремих працівників Товариства.
29.1.  Припинити повноваження окремих працівників Товариства  - Заступника Голови Правління з фінансових питань та начальника фінансово-економічного управління Товариства.
29.2. Повноваження окремих працівників Товариства - Заступника Голови Правління з фінансових питань та начальника фінансово-економічного управління Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
30. Обрання окремих працівників Товариства.
30.1. Обрати Мартинюка Сергія Івановича на посаду Заступника Голови Правління з фінансових питань Товариства.
30.2. Повноваження Мартинюка Сергія Івановича на посаді Заступника Голови Правління з фінансових питань Товариства вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів Товариства 15.02.2018 р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.
30.3. Обрати Вишара Юрія Васильовича на посаду начальника фінансово-економічного управління Товариства.
30.4. Повноваження Вишара Юрія Васильовича на посаді начальника фінансово-економічного управління Товариства вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів Товариства 15.02.2018 р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.
31. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з окремими працівниками товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з окремими працівниками Товариства.
31.1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться між Товариством та обраними окремими працівниками Товариства (Заступником Голови Правління з фінансових питань та начальником фінансово-економічного управління).
31.2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати трудові договори (контракти) між Товариством та обраними окремими працівниками Товариства (Заступником Голови Правління з фінансових питань та начальником фінансово-економічного управління).
31.3. Встановити виконання обов'язків обраними окремими працівниками Товариства (Заступником Голови Правління з фінансових питань та начальником фінансово-економічного управління) за трудовими договорами (контрактами) на оплатній основі за рахунок Товариства.
31.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності окремих працівників Товариства (Заступника Голови Правління з фінансових питань та начальника фінансово-економічного управління).
32. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.
32.1. Внести зміни до організаційної структури Товариства шляхом викладення її в новій редакції.
32.2. Затвердити організаційну структуру Товариства в новій редакції.
32.3. Вважати затверджену організаційну структуру Товариства в новій редакції такою, що набуває чинності з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 15.02.2018р.
33. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
33.1. Затвердити вчинені Правлінням ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" значні правочини, а саме:
-    зміни до раніше схваленого правочину щодо придбання  нафтопродуктів (мазуту), які були внесені в період з 25.07.2016 р. по 29.12.2016 р. - Договір № 633/2/2118/697 від 13.02.2015 р., загальною ціною 2 736 176 959,28 грн. (два мільярди сімсот тридцять шість мільйонів сто сімдесят шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять гривень 28 копійок), укладений ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з ПАТ "УКРТАТНАФТА";
-     правочин на придбання нафтопродуктів (мазуту) – Договір № 40/2/2118/2017/17 від 30.12.2016 р., загальною ціною 1 737 277 800 (один мільярд сімсот тридцять сім мільйонів двісті сімдесят сім тисяч вісімсот гривень 00 копійок), укладений  ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з ПАТ "УКРТАТНАФТА",  зі змінами до нього, які були внесені  протягом 2017 року (додаткові угоди №№ 1- 14);
-    зміни до раніше схваленого правочину щодо реалізації ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" електроенергії, які були внесені в період з 25.07.2016 р. по 31.12.2017 р. (Договір №5316/01/481 від 24.02.2009 р., укладений з ДП "Енергоринок");
-    зміни до раніше схваленого правочину щодо придбання ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" електроенергії, які були внесені в період з 25.07.2016 р. по 31.12.2017 р. (Договір 4265/02/1973 від 26.09.2007 р., укладений з ДП "Енергоринок");
-    зміни до раніше схваленого правочину по реалізації теплової енергії у вигляді пари, які були внесені в період з 25.07.2016 р. по 31.12.2017 р. (Договір № 593 (1069/3/2111) від 18.03.2010 р., укладений з ПАТ "Укртатнафта");
-    правочин на постачання природного газу для власних потреб (на виробництво теплової енергії, окрім виробництва тепла для потреб населення, бюджетних установ та релігійних організацій) – Договір № 4647 від 13.12.2017 р. загальною ціною 487 812 817,26 грн.(чотириста вісімдесят сім мільйонів вісімсот дванадцять тисяч вісімсот сімнадцять гривень двадцять шість копійок), укладений з ТОВ "УКРЕНЕРГО-ТРЕЙД";
-    правочин на постачання природного газу для власних потреб – Договір № 4646 від 13.12.2017 р. загальною ціною 733 227 301,66 (сімсот тридцять три мільйони двісті двадцять сім тисяч триста одна гривня шістдесят шість копійок) грн., укладений з ТОВ "УКРЕНЕРГО-ТРЕЙД".
33.2. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:
-    правочинів, направлених на придбання ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" вуглеводневих ресурсів, а саме мазуту, - граничною  сукупною вартістю правочинів 6 000 000 000,00 грн. (шість мільярдів гривень 00 копійок);
-    правочинів, направлених на придбання ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" вуглеводневих ресурсів, а саме природного газу, - граничною  сукупною вартістю правочинів 11 000 000 000,00 грн. (одинадцять мільярдів гривень 00 копійок);
-    правочинів, направлених на придбання ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" електроенергії, - граничною  сукупною вартістю 7 500 000 000,00 грн. (сім мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
-    правочинів з продажу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" електроенергії, - граничною  сукупною вартістю 3 000 000 000, 00 грн. (три мільярди гривень 00 копійок);
-    правочинів з продажу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" теплової енергії, - граничною  сукупною вартістю 2 000 000 000,00 грн. (два мільярди гривень 00 копійок).
або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).
33.3. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
33.4. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.
33.5. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).
Передати покази
Сплатити за електроенергію

Оплата рахунку

Поля форми обов`язкові для заповнення.
Зверніть увагу! Вираховується банківська комісія 1% від суми платежу.

Особовий рахунок

Поле обов`язкове для заповнення.