Повідомлення за 2019 рік

Акціонерне товариство «Полтаваобленерго» повідомляє про спростування недостовірної інформації емітента,  поданої у річній інформації (звіті)  емітента цінних паперів  за 2018 рік на титульному аркуші.

Річна інформація була розміщена на власному веб-сайті 25.04.2019 р. https://www.poe.pl.ua/,  розкрита в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР 25.04.2019 року, та подана до НКЦПФР 25.04.2019 року.

У розділі «Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)»  титульного аркушу,  АТ «Полтаваобленерго» виявило, що датою та номером затвердження  вказало  протокол № 21 загальних зборів акціонерів, на яких одним з питань було затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

Правильним слід вважати дату та орган, що затвердив річну інформацію (звіт) за 2018 рік, а саме: рішення Наглядової ради товариства від 26.04.2019 року.

Спростування недостовірної інформації доводиться до акціонерів шляхом оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення на власному веб-сайті. Розкриття виправленої Інформації здійснюється шляхом розміщення нового файлу із виправленою інформацією у спосіб, передбачений Положенням  про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 

Шановні акціонери!

17 квітня 2019 року відбулися загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

 

Доводимо до Вашого відома підсумки голосування: 

По першому питанню Порядку денного:

"Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії"

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

1.1.          Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір.

1.2.          Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

216 391 883

Голосів

100,00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 3 від 17.04.2019 року засідання реєстраційної комісії про підсумки голосування).

 

По другому питанню Порядку денного:

"Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

2.1.          Обрати головою загальних зборів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича.

2.2.          Обрати секретарем загальних зборів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Терещука Олександра Олександровича.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

216 391 883

Голосів

100,00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 1 від 17.04.2019 року засідання лічільної комісії про підсумки голосування).

 

По третьому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

3.1.          Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:

 • час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
 • час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
 • час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
 • для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
 • усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
 • голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
 • бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування),  виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
 • обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
 • бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
 • в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
 • бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
 • бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
 • допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
 • особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.
 • у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою   більшістю    голосів    акціонерів,    які зареєструвалися  для  участі  в  загальних  зборах.
 • загальні збори  під  час  їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про  зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 • з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

216 391 883

Голосів

100,00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По четвертому питанню Порядку денного:

"Розгляд звітів Правління Товариства за 2013 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

4.1.          Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2013 - 2018 роки, без зауважень та додаткових заходів.

4.2.          Діяльність Правління Товариства в 2013 - 2018 роках визнати задовільною та схвалити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

216 391 883

Голосів

100,00 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 3 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По п'ятому питанню Порядку денного:

"Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2013 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

5.1.          Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2013 - 2018 роки, без зауважень та додаткових заходів.

5.2.          Діяльність Наглядової ради Товариства в 2013 - 2018 роках визнати задовільною та схвалити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

216 391 883

Голосів

100,00 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 4 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По шостому питанню Порядку денного:

"Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

6.1.          Прийняти до відома та затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2018 роки, без зауважень та додаткових заходів.

6.2.          Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2013 - 2018 роках визнати задовільною та схвалити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

216 391 883

Голосів

100,00 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 5 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По сьомому питанню Порядку денного:

"Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

7.1.          Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

216 254 141

Голосів

99,94 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

137 742

Голосів

0,06 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 6 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По восьмому питанню Порядку денного:

"Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

8.1.          Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

216 391 883

Голосів

100,00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 7 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По дев'ятому питанню Порядку денного:

"Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

9.1.          Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

216 254 141

Голосів

99,94 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

137 742

Голосів

0,06 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 8 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По десятому питанню Порядку денного:

"Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

10.1.        Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

92 587

Голосів

0,04 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

216 299 296

Голосів

99,96 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 9 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По одинадцятому питанню Порядку денного:

"Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

11.1.        Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

45 155

Голосів

0,02 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

216 346 728

Голосів

99,98 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 10 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По дванадцятому питанню Порядку денного:

"Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

12.1.        Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

216 391 883

Голосів

100,00 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 11 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По тринадцятому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2013 році"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

13.1.        Затвердити прибуток у сумі 94 325 140,29 грн. (дев’яносто чотири мільйони триста двадцять п’ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013 році та залишити 100% суми прибутку за 2013 рік, тобто 94 325 140,29 грн. (дев’яносто чотири мільйони триста двадцять п’ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок) нерозподіленим.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Проти"

137 742

Голосів

0,06 %

Голосувало "Утримався"

216 254 141

Голосів

99,94 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 12 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2014 році"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

14.1.           Затвердити прибуток у сумі 200 892 002,30 грн. (двісті мільйонів вісімсот дев’яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2014 році та залишити 100% суми прибутку за 2014 рік, тобто 200 892 002,30 грн. (двісті мільйонів вісімсот дев’яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок) нерозподіленим.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Проти"

137 742

Голосів

0,06 %

Голосувало "Утримався"

216 254 141

Голосів

99,94 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 13 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2015 році"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

15.1.        Затвердити прибуток у сумі 64 060 992,73 грн. (шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто дві гривні 73 копійки), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2015 році та залишити 100% суми прибутку за 2015 рік, тобто 64 060 992,73 грн. (шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто дві гривні 73 копійки) нерозподіленим.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Проти"

137 742

Голосів

0,06 %

Голосувало "Утримався"

216 254 141

Голосів

99,94 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 14 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По шістнадцятому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2016 році"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

16.1.        Затвердити збиток у сумі 270 196 906,04 грн. (двісті сімдесят мільйонів сто дев’яносто шість тисяч дев’ятсот шість гривень 04 копійки), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році.

16.2.        Збиток, отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році, в сумі        270 196 906,04 грн. (двісті сімдесят мільйонів сто дев’яносто шість тисяч дев’ятсот шість гривень 04 копійки), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Проти"

137 742

Голосів

0,06 %

Голосувало "Утримався"

216 254 141

Голосів

99,94 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 15 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По сімнадцятому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2017 році"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

17.1.        Затвердити прибуток у сумі 130 328 087,59 грн. (сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2017 році та залишити 100% суми прибутку за 2017 рік, тобто 130 328 087,59 грн. (сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок) нерозподіленим.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Проти"

137 742

Голосів

0,06 %

Голосувало "Утримався"

216 254 141

Голосів

99,94 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 16 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По вісімнадцятому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2018 році"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

18.1.        Затвердити прибуток у сумі 75 003 375,38 грн. (сімдесят п’ять мільйонів три тисячі триста сімдесят п’ять гривень 38 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2018 році та залишити 100% суми прибутку за 2018 рік, тобто 75 003 375,38 грн. (сімдесят п’ять мільйонів три тисячі триста сімдесят п’ять гривень 38 копійок) нерозподіленим.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Проти"

137 742

Голосів

0,06 %

Голосувало "Утримався"

216 254 141

Голосів

99,94 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 17 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

19.1.        Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.

19.2.        Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

216 254 141

Голосів

99,94 %

Голосувало "Проти"

137 742

Голосів

0,06 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 18 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По двадцятому питанню Порядку денного:

"Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

20.1.        У відповідності до ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", внести до нової редакції Статуту Товариства пункт наступного змісту: "Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради".

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів Товариства:

Загальна кількість голосів Товариства

220 960 000

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

216 254 141

Голосів

97,87 %

Голосувало "Проти"

137 742

Голосів

0,06 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

4 568 117

Голосів

2,07 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 19 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По двадцять першому питанню Порядку денного:

"Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

21.1.        Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:

-     приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;

-     зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;

-     введенням додаткових посад в Товаристві.

21.2.        Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 17.04.2019 р.

21.3.        Доручити Голові Правління та Фінансовому Директору Товариства (особам, тимчасово виконуючім їх функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 17.04.2019 р.

21.4.        Встановити, що нова редакція Статуту набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

216 254 141

Голосів

99,94 %

Голосувало "Проти"

137 742

Голосів

0,06 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 20 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По двадцять другому питанню Порядку денного:

"Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

22.1.        Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

-     Положення про Загальні збори;

-     Положення про Наглядову раду;

-     Положення про Ревізійну комісію;

-     Положення про Правління;

-     Положення про Фінансового директора.

22.2.        Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів 17.04.2019 р.

22.3.        Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набувають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

216 391 883

Голосів

100,00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 21 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По двадцять третьому питанню Порядку денного:

"Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

23.1.        Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

23.2.        Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", затверджених рішенням загальних зборів Товариства 17.04.2019 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

137 742

Голосів

0,06 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

216 254 141

Голосів

99,94 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 22 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По двадцять четвертому питанню Порядку денного:

"Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності"

 

Проект рішення № 1, винесеного на голосування з питання:

24.1.        Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити ТОВ "Аудиторська компанія "Аваль" (код ЄДРПОУ 32440628).

24.2.        Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

216 391 883

Голосів

100,00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

 

Проект рішення № 2, винесеного на голосування з питання:

24.1.        Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити ПП "Аудиторська фірма "СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 23877071).

24.2.        Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Проти"

137 742

Голосів

0,06 %

Голосувало "Утримався"

216 254 141

Голосів

99,94 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення не прийняте.

 

(Протокол № 23 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По двадцять п'ятому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

25.1.        Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

25.2.        Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

216 391 883

Голосів

100,00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 24 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По дванадцять шостому питанню Порядку денного:

"Обрання членів Наглядової ради Товариства"

 

Підсумки голосування:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) /  або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів /

або чи є кандидат незалежним директором

кількість відданих голосів

результат проведеного голосування

розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату

1

Жуган Роман Володимирович

представник акціонера ПЗНВІФ "Четвертий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233177)

216 254 141

обрано

2

Агаркова Тетяна Сергіївна

представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР”

216 805 109

обрано

3

Глинянська Наталія Володимирівна

представник акціонера TILLMAN EQUITIES CORP. (ТІЛЛМАН ЕКВІТІС КОРП.)

216 254 141

обрано

4

Чеберда Дмитро Анатолійович

представник акціонера TILLMAN EQUITIES CORP. (ТІЛЛМАН ЕКВІТІС КОРП.)

216 254 141

обрано

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні - 865 567 532

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кворум зборів (присутні голоси)

216 391 883

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)

865 567 532

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 0 шт.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.

 (Протокол № 25 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По двадцять сьомому питанню Порядку денного:

"Обрання Голови Наглядової ради Товариства"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

27.1.        Обрати Головою Наглядової ради Товариства Жугана Романа Володимировича.

27.2.        Повноваження обраного Голови Наглядової ради вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства 17.04.2019 р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

216 346 728

Голосів

99,98 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

45 155

Голосів

0,02 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

(Протокол № 26 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По двадцять восьмому питанню Порядку денного:

"Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

28.1.        Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.

28.2.        Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.

28.3.        Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради Товариства встановити у кошторису по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

216 346 728

Голосів

99,98 %

Голосувало "Проти"

45 155

Голосів

0,02 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 27 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По двадцять дев'ятому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

29.1.        Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

29.2.        Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

216 391 883

Голосів

100,00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 28 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По тридцятому питанню Порядку денного:

"Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"

 

Підсумки голосування:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

кількість набраних голосів

результат проведеного голосування

розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату

1

Петрикова Олена Анатоліївна

216 254 202

обрано

2

Герасименко Ганна Станіславівна

216 261 841

обрано

3

Новіков Петро Вячеславович

216 524 141

обрано

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 649 040 184

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кворум зборів (присутні голоси)

216 391 883

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)

649 175 649

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 135 465 шт.

Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними. Рішення прийняте.

(Протокол № 29 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По тридцять першому питанню Порядку денного:

"Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

31.1.        Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Петрикову Олену Анатоліївну.

31.2.        Повноваження обраної Голови Ревізійної комісії вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства 17.04.2019 р. рішення про її обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

216 346 728

Голосів

99,98 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

45 155

Голосів

0,02 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 30 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По тридцять другому питанню Порядку денного:

"Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

32.1.        Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

32.2.        Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

32.3.        Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Ревізійної комісії Товариства встановити у кошторису по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

216 346 728

Голосів

99,98 %

Голосувало "Проти"

45 155

Голосів

0,02 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 31 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По тридцять третьому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

33.1.        Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства.

33.2.        Повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

216 391 883

Голосів

100,00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 32 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По тридцять четвертому питанню Порядку денного:

"Обрання персонального складу Правління Товариства"

 

Проект рішення № 1, винесеного на голосування з питання:

34.1.        Обрати до складу Правління Товариства пана Стройного Руслана Вікторовича, на посаду члена Правління, Голови Правління.

34.1.        Обрати персональний склад Правління Товариства у відповідності до пропозицій акціонерів.

34.2.        Повноваження новообраних членів Правління (складу Правління) Товариства вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства 17.04.2019 р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

216 391 883

Голосів

100,00 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення не прийняте.

 

Проект рішення № 2, винесеного на голосування з питання:

34.1.        Обрати наступний персональний склад Правління Товариства:

- Стройний Руслан Вікторович – член Правління, Голова Правління;

- Андрієвський Сергій Геннадійович – член Правління, Заступник Голови Правління;

- Дубініна Наталя Вікторівна – член Правління, Фінансовий директор;

- Стріков Владислав Євгенович – член Правління, Заступник Фінансового директора.

34.2.        Повноваження новообраних членів Правління (складу Правління) Товариства вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства 17.04.2019 р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

216 391 883

Голосів

100,00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

 

(Протокол № 33 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По тридцять п'ятому питанню Порядку денного:

"Про внесення змін до організаційної структури Товариства"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

35.1.        Внести зміни до організаційної структури Товариства шляхом викладення її в новій редакції.

35.2.        Затвердити організаційну структуру Товариства в новій редакції.

35.3.        Вважати затверджену організаційну структуру Товариства в новій редакції такою, що набуває чинності з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства 17.04.2019 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

216 391 883

Голосів

100,00 %

Голосувало "Проти"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

(Протокол № 34 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По тридцять шостому питанню Порядку денного:

"Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів"

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

36.1.        Затвердити (схвалити, погодити) всі вчинені Правлінням ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" значні правочини в період з 25.07.2016 р. до 17.04.2019 р. (включно).

36.2.        Надати попередню згоду на вчинення АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме:

                - правочинів, направлених на придбання Товариством електроенергії, - граничною  сукупною вартістю 2 000 000 000,00 грн. (два мільярди гривень 00 копійок),

                або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

36.3.        Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

36.4.        Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.

36.5.        Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів Товариства:

Загальна кількість голосів Товариства

220 960 000

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

216 254 141

Голосів

97,87 %

Голосувало "Проти"

137 742

Голосів

0,06 %

Голосувало "Утримався"

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

4 568 117

Голосів

2,07 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 35 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По тридцять сьомому питанню Порядку денного:

"Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих в період з 01.05.2016 р. до 17.04.2019 р."

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

37.1.        Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в період з 01.05.2016 р. до 17.04.2019 р. (включно).

37.2.        Затвердити (схвалити, погодити) рішення Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з питань заснування (створення) Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцька ТЕЦ" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтаваенергозбут".

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Проти"

137 742

Голосів

0,06 %

Голосувало "Утримався"

216 254 141

Голосів

99,94 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 36 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

По тридцять восьмому питанню Порядку денного:

"Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та документів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені Товариства в період з 25.07.2016 р. до 17.04.2019 р."

 

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

38.1.        Затвердити (схвалити, погодити) всі дії, правочини та документи, які були здійснені, оформлені та підписані Правлінням Товариства, та безпосередньо Головою Правління, Заступником Голови Правління, Фінансовим директором та Заступником Фінансового директора ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (або особами, які виконували обов'язки вказаних посадових осіб) в період з 25.07.2016 р. до 17.04.2019 р. (включно).

38.2.        Затвердити (схвалити, погодити) рішення Правління Товариства, та безпосередньо Голови Правління, Заступника Голови Правління, Фінансового директора та Заступника Фінансового директора ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (або осіб, які виконували обов'язки вказаних посадових осіб) з питань заснування (створення) Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцька ТЕЦ" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтаваенергозбут".

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

216 391 883

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало "За"

0

Голосів

0 %

Голосувало "Проти"

137 742

Голосів

0,06 %

Голосувало "Утримався"

216 254 141

Голосів

99,94 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

Голосів

0 %

Не брало участі в голосуванні

0

Голосів

0 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 37 від 17.04.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування).

 

 

ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

17 квітня 2019 року відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 11 квітня 2019 року.

Станом на 11 квітня 2019 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість акцій Товариства складає 220 960 000 (двісті двадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

Станом на 11 квітня 2019 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 219 380 184 (двісті дев'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч сто вісімдесят чотири) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Місцезнаходження товариства:

Україна, 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5

 

Шановні акціонери! 

17 квітня 2019 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, приміщення зали № 3 учбово-курсового комбінату ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", відбудуться загальні збори ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 17 квітня 2019 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, фойє 1-го поверху адміністративної будівлі.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 11 квітня 2019 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

 

Проект порядку денного загальних зборів: 

 1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
 3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
 4. Розгляд звітів Правління Товариства за 2013 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.
 5. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2013 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
 6. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.
 7. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.
 8. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.
 9. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.
 10. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
 11. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік.
 12. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік.
 13. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2013 році.
 14. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2014 році.
 15. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2015 році.
 16. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2016 році.
 17. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2017 році.
 18. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2018 році.
 19. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
 20. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
 21. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 22. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.
 23. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
 24. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
 25. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 26. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 27. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
 28. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
 29. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 30. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 31. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
 32. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.
 33. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
 34. Обрання персонального складу Правління Товариства.
 35. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.
 36. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 37. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", прийнятих в період з 01.05.2016 р. до 17.04.2019 р.
 38. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та документів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в період з 25.07.2016 р. до 17.04.2019 р.

Проекти рішень з переліку питань роекту порядку денного загальних зборів:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.

1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

2.1. Обрати головою загальних зборів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича.

2.2. Обрати секретарем загальних зборів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Терещука Олександра Олександровича.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.

3.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:

-     час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

-     час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

-     час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

-     для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.

-     усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

-     голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.

-     бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування),  виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

-     обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

-     бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

-     в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.

-     бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

-     бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

-     допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

-     особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.

-     у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається   простою   більшістю    голосів    акціонерів,    які зареєструвалися  для  участі  в  загальних  зборах.

-     загальні  збори  під  час  їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про  зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

-     з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Розгляд звітів Правління Товариства за 2013 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.

4.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2013 - 2018 роки, без зауважень та додаткових заходів.

4.2. Діяльність Правління Товариства в 2013 - 2018 роках визнати задовільною та схвалити.

5. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2013 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.

5.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2013 - 2018 роки, без зауважень та додаткових заходів.

5.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2013 - 2018 роках визнати задовільною та схвалити.

6. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.

6.1. Прийняти до відома та затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2018 роки, без зауважень та додаткових заходів.

6.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2013 - 2018 роках визнати задовільною та схвалити.

7. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.

7.1. Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.

8. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.

8.1. Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.

9. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.

9.1. Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.

10. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.

10.1. Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.

11. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік.

11.1. Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік.

12. Затвердження річного звіту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік.

12.1. Затвердити річний звіт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік.

13. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2013 році.

13.1. Затвердити прибуток у сумі 94 325 140,29 грн. (дев’яносто чотири мільйони триста двадцять п’ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013 році та залишити 100% суми прибутку за 2013 рік, тобто 94 325 140,29 грн. (дев’яносто чотири мільйони триста двадцять п’ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок) нерозподіленим.

14. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2014 році.

14.1. Затвердити прибуток у сумі 200 892 002,30 грн. (двісті мільйонів вісімсот дев’яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2014 році та залишити 100% суми прибутку за 2014 рік, тобто 200 892 002,30 грн. (двісті мільйонів вісімсот дев’яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок) нерозподіленим.

15. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2015 році.

15.1. Затвердити прибуток у сумі 64 060 992,73 грн. (шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто дві гривні 73 копійки), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2015 році та залишити 100% суми прибутку за 2015 рік, тобто 64 060 992,73 грн. (шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто дві гривні 73 копійки) нерозподіленим.

16. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2016 році.

16.1. Затвердити збиток у сумі 270 196 906,04 грн. (двісті сімдесят мільйонів сто дев’яносто шість тисяч дев’ятсот шість гривень 04 копійки), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році.

16.2. Збиток, отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році, в сумі 270 196 906,04 грн. (двісті сімдесят мільйонів сто дев’яносто шість тисяч дев’ятсот шість гривень 04 копійки), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

17. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2017 році.

17.1. Затвердити прибуток у сумі 130 328 087,59 грн. (сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2017 році та залишити 100% суми прибутку за 2017 рік, тобто 130 328 087,59 грн. (сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок) нерозподіленим.

18. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2018 році.

18.1. Затвердити прибуток у сумі 75 003 375,38 грн. (сімдесят п’ять мільйонів три тисячі триста сімдесят п’ять гривень 38 копійок), отриманий ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2018 році та залишити 100% суми прибутку за 2018 рік, тобто 75 003 375,38 грн. (сімдесят п’ять мільйонів три тисячі триста сімдесят п’ять гривень 38 копійок) нерозподіленим.

19. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.

19.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.

19.2. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.

20. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.

20.1. У відповідності до ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", внести до нової редакції Статуту Товариства пункт наступного змісту: "Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради".

21. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

21.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:

-    приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;

-    зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;

-    введенням додаткових посад в Товаристві.

21.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 17.04.2019 р.

21.3. Доручити Голові Правління та Фінансовому Директору Товариства (особам, тимчасово виконуючім їх функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 17.04.2019 р.

21.4. Встановити, що нова редакція Статуту набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

22. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.

22.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

-       Положення про Загальні збори;

-       Положення про Наглядову раду;

-       Положення про Ревізійну комісію;

-       Положення про Правління;

-       Положення про Фінансового директора.

22.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів 17.04.2019 р.

22.3. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набувають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

23. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства

23.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

23.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", затверджених рішенням загальних зборів Товариства 17.04.2019 р.

24. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення № 1:

24.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити ТОВ "Аудиторська компанія "Аваль" (код ЄДРПОУ 32440628).

24.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.

 

Проект рішення № 2:

24.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити ПП "Аудиторська фірма "СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 23877071).

24.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.

25. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

25.1.  Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

25.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

26. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

* Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

27. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

27.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Жугана Романа Володимировича.

27.2. Повноваження обраного Голови Наглядової ради вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства 17.04.2019 р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

28. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

28.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.

28.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.

28.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради Товариства встановити у кошторису по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства. 

29. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

29.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

29.2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

30. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

* Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

31. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

31.1. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Петрикову Олену Анатоліївну.

31.2. Повноваження обраної Голови Ревізійної комісії вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства 17.04.2019 р. рішення про її обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

32. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.

32.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

32.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

32.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Ревізійної комісії Товариства встановити у кошторису по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товариства. 

33. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

33.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства.

33.2. Повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

34. Обрання персонального складу Правління Товариства.

34.1. Обрати до складу Правління Товариства пана Стройного Руслана Вікторовича, на посаду члена Правління, Голови Правління.

34.1. Обрати персональний склад Правління Товариства у відповідності до пропозицій акціонерів.

34.2. Повноваження новообраних членів Правління (складу Правління) Товариства вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства 17.04.2019 р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

* Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання інших членів Правління (персонального складу Правління) Товариства буде здійснено на підставі пропозицій акціонерів, внесених в порядку та строки, визначені законодавством. Кількість нових кандидатів згідно пропозиції не може перевищувати кількісного складу Правління – 4 особи.

35. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.

35.1. Внести зміни до організаційної структури Товариства шляхом викладення її в новій редакції.

35.2. Затвердити організаційну структуру Товариства в новій редакції.

35.3. Вважати затверджену організаційну структуру Товариства в новій редакції такою, що набуває чинності з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства 17.04.2019 р.

36. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

36.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі вчинені Правлінням ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" значні правочини в період з 25.07.2016 р. до 17.04.2019 р. (включно).

36.2. Надати попередню згоду на вчинення АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме:

правочинів, направлених на придбання Товариством електроенергії, - граничною  сукупною вартістю 2 000 000 000,00 грн. (два мільярди гривень 00 копійок),

або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

36.3. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

36.4. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.

36.5. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

37. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих в період з 01.05.2016 р. до 17.04.2019 р.

37.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в період з 01.05.2016 р. до 17.04.2019 р. (включно).

37.2. Затвердити (схвалити, погодити) рішення Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з питань заснування (створення) Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцька ТЕЦ" та
Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтаваенергозбут".

38. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та документів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені Товариства в період з 25.07.2016 р. до 17.04.2019 р.

38.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі дії, правочини та документи, які були здійснені, оформлені та підписані Правлінням Товариства, та безпосередньо Головою Правління, Заступником Голови Правління, Фінансовим директором та Заступником Фінансового директора ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (або особами, які виконували обов'язки вказаних посадових осіб) в період з 25.07.2016 р. до 17.04.2019 р. (включно).

38.2. Затвердити (схвалити, погодити) рішення Правління Товариства, та безпосередньо Голови Правління, Заступника Голови Правління, Фінансового директора та Заступника Фінансового директора ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (або осіб, які виконували обов'язки вказаних посадових осіб) з питань заснування (створення) Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцька ТЕЦ" та
Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтаваенергозбут".

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://www.poe.pl.ua

 

Інформація про кількість акцій:

            Станом на 07 березня 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 220 960 000 (двісті двадцять мільйонів дев’ятсот шістдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

Станом на 07 березня 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 219 380 184  (двісті дев’ятнадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч сто вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Т.в.о. Голови Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Стройний Р.В. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 16 квітня 2019 р. (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", 2-й поверх, група з питань корпоративних прав, кабінет № 2. Контактна особа – Блищук Вікторія Тихонівна, керівник групи з питань корпоративних  прав ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". Телефон для довідок: +38 (0532) 516-394.

17 квітня 2019 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

 1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
 2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
 3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
 4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826) 

Найменування показника 2018 рік 2017 рік 2016 рік
Усього активів 2 438 871 2 540 734 2 459 340
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 108 221 1 004 340 945 570
Запаси 102 561 92 564 91 927
Сумарна дебіторська заборгованість 833 858 946 482 903 134
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 168 44 630 82 527
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 732 628 641 916 491 917
Власний капітал 1 169 106 1 084 436 954 982
Зареєстрований (статутний) капітал 232 967 232 967 232 967
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1 140 4 058 6 625
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 268 625 1 452 240 1 497 733
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 75 003 130 328 -270 197
Середньорічна кількість акцій (шт.) 220 960 000 220 960 000 220 960 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.34 0,59 -1,22

 

Найменування показника 2015 рік 2014 рік 2013 рік 2012 рік
Усього активів 3 417 170 2 901 581 1 904 964 1 676 702
Основні засоби (за залишковою вартістю) 944 976 951 412 1 008 568 728 634
Запаси 72 882 46 936 37 275 62 825
Сумарна дебіторська заборгованість 1 478 876 1 290 083 509 834 464 574
Грошові кошти та їх еквіваленти 502 542 281 840 130 197 34 711
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 744 873 660 694 436 794 374 436
Власний капітал 1 225 310 1 162 525 962 547 928 799
Зареєстрований (статутний) капітал 232 967 232 967 232 967 232 967
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 8 934 10 632 22 858 24 810
Поточні зобов'язання і забезпечення 2 182 926 1 728 424 919 559 723 093
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 64 061 200 892 94 325 217 133
Середньорічна кількість акцій (шт.) 220 960 000 220 960 000 220 960 000 220 960 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,29 0,91 0,43 0,98

 

Передати покази
Сплатити за електроенергію

Оплата рахунку

Поля форми обов`язкові для заповнення.
Зверніть увагу! Вираховується банківська комісія 1% від суми платежу.

Особовий рахунок

Поле обов`язкове для заповнення.