Особлива інформація за 2016 рік

I.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Полтаваобленерго"
2. Код за ЄДРПОУ
00131819
3. Місцезнаходження
36022, м.Полтава, Старий Поділ, 5.
4. Міжміський код, телефон та факс
(0532) 516-359, (0532) 516-259
5. Електронна поштова адреса
kanc01@pl.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.poe.pl.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

1).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.07.2016;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" на 2016 – 2017 роки, надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих позачергових загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, а саме:
правочини по придбанню ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" вуглеводневих ресурсів, зокрема, мазуту, природного газу, продуктів нафтоперероблення рідких та газоподібних тощо, з орієнтовною сумою, що перевищує 25 % вартості активів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за даними річної фінансової звітності за 2015 рік та потребують затвердження загальними зборами акціонерів;
правочини по придбанню ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" електроенергії, продажу електроенергії та теплової енергії з орієнтовною сумою, що перевищує 25% вартості активів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за даними річної фінансової звітності за 2015 рік та потребують затвердження загальними зборами акціонерів.
правочини по придбанню ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" вуглеводневих ресурсів, зокрема, мазуту, природного газу, продуктів нафтоперероблення рідких та газоподібних тощо, з орієнтовною сумою, що перевищує 50 % вартості активів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, та потребують затвердження загальними зборами акціонерів;
правочини по придбанню ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" електроенергії, продажу електроенергії та теплової енергії з орієнтовною сумою, що перевищує 50% вартості активів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, та потребують затвердження загальними зборами акціонерів.
-Значні правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
-Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення позачергових загальних зборів акціонерів.
-протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення позачергових загальних зборів акціонерів).
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте.

I.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Полтаваобленерго"
2. Код за ЄДРПОУ
00131819
3. Місцезнаходження
36022, Полтава, Старий Поділ, 5.
4. Міжміський код, телефон та факс
(0532) 516-359, (0532) 516-359
5. Електронна поштова адреса
kanc@pl.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.poe.pl.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

1).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.
Предмет правочину:
правочин на купівлю-продаж природного газу (Договір  № 2593 від 30.08.2013 року в період з 01.08.2013р. по 31.12.2013 року з ТОВ «ГК «Газовий Альянс», граничною вартістю на період його дії   584 301 030,60 грн.);
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 584301 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1904964 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 30,67255%;
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте.
2).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.
Предмет правочину:
правочин на купівлю-продаж природного газу (Договір № 3732 від 30.12.13 р. з ТОВ «УКРЕНЕРГО-ТРЕЙД», орієнтовною вартістю на рік 1 300 310 739,00 грн.);
правочин на купівлю-продаж природного газу (Договір № 3733 від 30.12.13 р. з ТОВ «Компанія «Енергоальянс», орієнтовною вартістю на рік 1 300 310 739,00 грн.);
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1300310,7 тис. грн..  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1904964 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 68,25907%;
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте.
3).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.
Предмет правочину:
правочин на купівлю-продаж природного газу (Договір № 3733 від 30.12.13 р. з ТОВ «Компанія «Енергоальянс», орієнтовною вартістю на рік 1 300 310 739,00 грн.);
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1300310,7 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1904964 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 68,25907%;
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте.
4).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.
Предмет правочину:
правочин на купівлю-продаж природного газу (Договір № 2012-ПР/879 від 30.03.2012 р. з НАК «Нафтогаз України», орієнтовною вартістю на рік 1 313 586 164,10 грн.);;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1313856,2 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1904964 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 68,97013%;
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте.
5).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.
Предмет правочину:
правочин по придбанню ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» електроенергії (Договір №4265/02/1973 від 26.09.2007 року з ДП «Енергоринок» щодо закупівлі електроенергії  граничною вартістю на рік 1 980 млн. грн.);
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1980000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1904964 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 103,93897%;
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте.
6).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.
Предмет правочину:
правочин по реалізації ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» електроенергії (Договір № 5316/01/481 від 24.02.2009 року з ДП «Енергоринок» щодо продажу електроенергії граничною вартістю на рік 1 510 млн. грн.);
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1510000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1904964 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 79,26659%;
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте.
7).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.
Предмет правочину:
правочин по реалізації теплової енергії у вигляді пари (Договір № 593 (1069/3/2111) від 18.03.2010 р. укладений з ПАТ «Укртатнафта», орієнтовною вартістю на рік 606 млн. грн.).
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 606000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1904964 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 31,81162%;
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте.
8).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.
Предмет правочину:
правочин на купівлю-продаж природного газу (Договір № 146-КП-24 від 30.12.2014 р. з НАК «Нафтогаз України», орієнтовною вартістю на рік 826 468 768,44 грн.);
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 826468,8 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2901581 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 28,4834%;
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте.
9).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.
Предмет правочину:
правочин на купівлю-продаж природного газу (Договір № 294-ПР від 18.02.14 р. з НАК «Нафтогаз України», орієнтовною вартістю на рік 1 409 253 300,00 грн.);
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1409253,3 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2901581 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 48,56846%;
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте.
10).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.
Предмет правочину:
правочин на поставку нафтопродуктів (мазут) (Договір №633/2/2118/697 від 13.02.2015 року орієнтовною вартістю  870 938 609,18 грн укладений з ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта»)
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 870938,6 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2901581 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 30,016%;
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте.
11).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.
Предмет правочину:
правочин на купівлю-продаж природного газу (Договір № 3105 від 30.12.2014 р. з ТОВ "УКРЕНЕРГО-ТРЕЙД", орієнтовною вартістю на рік 779 001 213,6 грн.,);
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 779001,2 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2901581 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 26,84747%;
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте.
12).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв:позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.
Предмет правочину:
правочин на купівлю-продаж природного газу (Договір № 3106 від 30.12.2014 р. з ТОВ "Компанія "Енергоальянс", орієнтовною вартістю на рік 779 001 213,6 грн..);
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 779001,2 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:  2901581тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 26,84747%;
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте.
13).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.
Предмет правочину:
правочин на купівлю-продаж природного газу (Договір № 142 від 30.12.2014 р. з ТОВ "Компанія "Енергоальянс", орієнтовною вартістю на рік 1 390 544 539,2 грн.);
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1390544,5 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2901581 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 47,92368%;
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте.
14).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.
Предмет правочину:
правочин на купівлю-продаж природного газу № 143 від 30.12.2014 р. з ТОВ "УКРЕНЕРГО-ТРЕЙД" (орієнтовною вартістю на рік 1 390 544 539,2 грн.);
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1390544,5 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2901581 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 47,92368%;
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте.
15).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.
Предмет правочину:
правочин по придбанню ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» електроенергії (Договір №4265/02/1973 від 26.09.2007 року з ДП «Енергоринок» щодо закупівлі електроенергії  граничною вартістю на рік 4 397 млн. грн.);
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 4397000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2901581 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 151,53808%;
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте.
16).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв:позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.
;Предмет правочину:
правочин по реалізації ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» електроенергії (Договір № 5316/01/481 від 24.02.2009 року з ДП «Енергоринок» щодо продажу електроенергії граничною вартістю на рік 1 669 млн. грн.);
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1669000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2901581 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 57,52037%;
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте.
17).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв:позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.;
Предмет правочину:
правочин по реалізації теплової енергії у вигляді пари (Договір № 593 (1069/3/2111) від 18.03.2010 р. укладений з ПАТ «Укртатнафта», орієнтовною вартістю на рік 851 млн. грн.).
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 851000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2901581 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 29,32884%;
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте.
18).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв:позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.
Предмет правочину:
правочин по реалізації ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» електроенергії (Договір № 5316/01/481 від 24.02.2009 року з ДП «Енергоринок» щодо продажу електроенергії граничною вартістю на рік 1 510 млн. грн.);
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1510000 тис. гр.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3417170 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 44,18861%;
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте.
19).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.
Предмет правочину:
правочин по придбанню ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» електроенергії (Договір №4265/02/1973 від 26.09.2007 року з ДП «Енергоринок» щодо закупівлі електроенергії  граничною вартістю на рік 2 500 млн. грн.);
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 2500000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3417170 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 73,15995%;
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте.
20).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.
Предмет правочину:
правочин по реалізації ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» електроенергії (Договір № 5316/01/481 від 24.02.2009 року з ДП «Енергоринок» щодо продажу електроенергії граничною вартістю на рік 2 000 млн. грн.);
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 2000000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3417170 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 58,52796%;
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте
21).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.
Предмет правочину:
правочин по реалізації теплової енергії у вигляді пари (Договір № 593 (1069/3/2111) від 18.03.2010 р. укладений з ПАТ «Укртатнафта», орієнтовною вартістю на рік 800 млн. грн.);;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 800000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3417170 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 23,41119%;
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте.
22).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 25.07.2016;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв:позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол №20 від 25.07.2016 р.
Предмет правочину:
правочини на поставку нафтопродуктів (мазут) зміни та доповнення до (Договору №633/2/2118/697 від 13.02.2015 року орієнтовною вартістю 2 040 260 959,28  грн.  укладений з ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта»).
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 2040261 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3417170 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 59,70616%;
Загальна кількість голосів акціонерного товариства  220 960 000   Голосів  100,00 %
Голосувало "За"   164 810 686   Голосів  74,59 %
Голосувало "Проти"  0   Голосів  0 %
Голосувало "Утримався"  0   Голосів  0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування  0   Голосів  0 %
Не брали участь у голосуванні  56 149 314   Голосів  25,41 %
Рішення прийняте.

I.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Полтаваобленерго"
2. Код за ЄДРПОУ
00131819
3. Місцезнаходження
36022, Полтава, Старий Поділ, 5
4. Міжміський код, телефон та факс
(0532) 516-359, (0532) 516-259
5. Електронна поштова адреса
kanc01@pl.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.poe.pl.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 25.07.2016 року, протокол №20 від 25.07.2016 р.
Посадова особа Засіменко Євген Юрійович (паспорт: серія АЕ, номер 901112, виданий 26.11.1997 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.), яка займала посаду Голова Правління, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років.
Рішення про припинення повноважень прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 25.07.2016 року, протокол №20 від 25.07.2016 р.
Посадова особа Ангелова Олена Петрівна (паспорт: серія АЕ, номер 818476, виданий 12.09.1997 р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.), яка займала посаду Член Правління - Заступник Голови Правління, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років
Рішення про припинення повноважень прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 25.07.2016 року, протокол №20 від 25.07.2016 р.
Посадова особа Стройний Руслан Вікторович (паспорт: серія СА, номер 253960, виданий 06.08.1996 р. Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій обл.), яка займала посаду Тимчасово виконуючого обов'язки Фінансового директора, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 міс..
Рішення про припинення повноважень прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 25.07.2016 р.
Протокол №20 від 25.07.2016 р.
Посадова особа Стріков Владислав Євгенович (паспорт: серія АО, номер 187030, виданий 10.02.2014 р. Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській обл.), яка займала посаду Тимчасово виконуючого обов'язки Заступника Фінансового директора, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 міс.
Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 25.07.2016 року, протокол №20 від 25.07.2016 р.
Засіменко Євген Юрійович (паспорт: серія АЕ, номер 901112, виданий 26.11.1997 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.) обрано на посаду Голова Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу:згідно Статуту, строком на 1 рік, в будь-якому випадку до обрання наступного складу Правління.
Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 25.07.2016 року, протокол №20 від 25.07.2016 р.
Ангелова Олена Петрівна (паспорт: серія АЕ, номер 818476, виданий 12.09.1997 р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.) обрано на посаду Член Правління, Заступник Голови Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: згідно Статуту, строком на 1 рік, в будь-якому випадку до обрання наступного складу Правління
Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 25.07.2016 року, протокол №20 від 25.07.2016 р.
Стройний Руслан Вікторович (паспорт: серія СА, номер 253960, виданий 06.08.1996 р. Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій обл.) обрано на посаду Член Правління, Фінансовий директор.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: згідно Статуту, строком на 1 рік, в будь-якому випадку до обрання наступного складу Правління.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" Фінансовий директор; з 27.05.2016 р. по 25.07 2016 р. тимчасово виконуючий обов'язки Фінансового директора ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 25.07.2016 року, протокол №20 від 25.07.2016 р.
Стріков Владислав Євгенович (паспорт: серія АО, номер 187030, виданий 10.02.2014 р. Жовтневим РВ у м.Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській обл.) обрано на посаду Член Правління, Заступник Фінансового директора.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: згідно Статуту, строком на 1 рік, в будь-якому випадку до обрання наступного складу Правління.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО", Заступник фінансового директора, з 27.05.2016 р. по 25.07.2016 р. тимчасово виконуючий обов'язки Заступника Фінансового директора ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

I.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Полтаваобленерго"
2. Код за ЄДРПОУ
00131819
3. Місцезнаходження
36022, Полтава, Старий Поділ, 5.
4. Міжміський код, телефон та факс
(0532)516-359, (0532)516-259
5. Електронна поштова адреса
kanc01@pl.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.poe.pl.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
01.06.2016 припинено повноваження   Член Правління, фінансовий директор Мартинюк Сергій Іванович   КН, 370283, 04.04.1997 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області   0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Товариства (протокол від 14.04.2016 р.) припинено повноваження Члена Правління, фінансового директора ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Мартинюка Сергія Івановича з 26.05.2016 р.  (паспорт: серія КН номер 370283 виданий 04.04.1997 р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років 2 місяці.
           
01.06.2016 припинено повноваження   Член Правління, заступник фінансового директора Вишар Юрій Васильович   КН, 674901, 13.04.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області   0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Товариства (протокол від  14.04.2016 р.) припинено повноваження Члена Правління заступника фінансового директора ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНРГО"  Вишара Юрія Васильовича (паспорт: серія КН номер 674901 виданий 13.04.1998 р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.
           
01.06.2016 обрано Тимчасово виконуючим обов'язки Фінансового директора Стройний Руслан Вікторович   СА, 253960, 06.08.1996 Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області   0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Товариства (протокол від 14.04.2016 р.) обрано з 27.05.2016 року Стройного Руслана Вікторовича  на посаду Тимчасово виконуючим обов'язки Фінансового директора ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".паспорт: серія СА номер 253960 виданий 06.08.1996 р. Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: тимчасово.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" Фінансовий директор.
           
01.06.2016 обрано тимчасово виконуючим обов'язки Заступника Фінансового директора ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Стріков Владислав Євгенович   АН, 336777, 14.04.2005 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській области   0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Товариства (протокол від 14.04.2016 р.) обрано з 27.05.2016 року  на посаду тимчасово виконуючим обов'язки Заступника Фінансового директора ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Стрікова Владислава Євгеновича (паспорт: серія АН, номер 336777, виданий 14.04.2005 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській области).
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: тимчасово.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" заступник фінансового директора.
           

____________
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

I.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Полтаваобленерго"
2. Код за ЄДРПОУ: 00131819
3. Місцезнаходження: 36022, Полтава, Старий Поділ, 5.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 516-359, (532) 516-259
5. Електронна поштова адреса: kanc01@pl.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації-www.poe.pl.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1   22.02.2016 ТОВ Інвестиційна компанія "Бізнес-Інвест" 20301755 12,755405956 2,7558585264
Зміст інформації:
ТОВ "Інвестиційна компанія "Бізнес-Інвест", яка мала пакет акцій ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (28184345), що складало більше ніж 10% статутного капіталу Товариства (12,755405956) за повідомленням ПАТ "НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРІЯ УКРАЇНИ" від 22.02.2016 року не являється власником акцій більше ніж 10% статутного капіталу кмітента.
Дата обліку акціонера відсутня.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.

Голова Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Засіменко Євген Юрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П.
(дата)
Передати покази
Сплатити за електроенергію

Оплата рахунку

Поля форми обов`язкові для заповнення.
Зверніть увагу! Вираховується банківська комісія 1% від суми платежу.

Особовий рахунок

Поле обов`язкове для заповнення.