Особлива інформація за 2018 рік

I.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Полтаваобленерго"
2. Код за ЄДРПОУ
00131819
3. Місцезнаходження
36022, м.Полтава, Старий Поділ, 5.
4. Міжміський код, телефон та факс
0532 516-359, 0532 516-259
5. Електронна поштова адреса
kanc01@pl.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.poe/pl/ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про тимчасове відсторонення (усунення) від здійснення повноважень Голови Правління  прийнято Наглядовою радою ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 12.02.2018 р.
Тимчасове відсторонення (усунення) від здійснення  повноважень Голови Правління Товариства, виконано на підставі Протоколу Засідання Наглядової ради ПАТ "Полтаваобленерго".
Посадова особа Засіменко Євген Юрійович (паспорт: серія АЕ, номер 901112, виданий 26.11.1997 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.), який займав посаду Голови Правління, припинив повноваження 12.02.2018р.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
На посаді Голови Правління перебував протягом 7 років.
Рішення про відсторонення (усунення) від здійснення  повноважень члена Правління, Заступника Голови Правління прийнято Наглядовою радою ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 12.02.2018 року, протокол Засідання Наглядової ради  від 12.02.2018 р., наказ № 44-к (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 12.02.2018р.
Посадова особа Ангелова Олена Петрівна (паспорт: серія АЕ, номер 818476, виданий 12.09.1997 р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.), яка займала посаду Член Правління - Заступник Голови Правління, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років
Рішення про відсторонення (усунення) члена Правління, Фінансового директора від здійснення повноважень прийнято Наглядовою радою  12.02.2018 р.
Відсторонення (усунення) члена Правління, Фінансового директора Товариства виконано на підставі Протоколу Засідання Наглядової ради  12.02.2018 р., Наказу № 67-к від 13.02.2018р.
Посадова особа Стройний Руслан Вікторович (паспорт: серія СА, номер 253960, виданий 06.08.1996 р. Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій обл.), який займав посаду  Фінансового директора, припинив повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
На вивільнену посаду Фінансового директора інша особа не обрана, не призначена.
Рішення про вивільнення Стройного Руслана Вікторовича від виконання обов'язків Фінансового директора прийнято на підставі Наказу № 67-к від 13.02.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Наказу № 67-к від 13.02.2018 р. та Протоколу Засідання Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" від 12.02.2018 р.
Посадова особа Стойний Руслан Вікторович (паспорт: серія СА, номер 253960, виданий 06.08.1996 р. Бердянський МВ УМВС України в Запорізькій області), яка займала посаду Фінансовий директор, припинив повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента: 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
На вивільнену посаду Фінансового директора інша особа не обрана, не призначена.
Рішення про обрання тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства прийнято на підставі Протоколу Засідання Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"  12.02.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу Засідання Наглядової ради від 12.02.2018 р. , Наказу про призначення т.в.о. Голови Правління Товариства  № 67-к від 13.02.2018 р.
Стройний Руслан Вікторович (паспорт: серія СА, номер 253960, виданий 06.08.1996 р. Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій обл.) обрано на посаду Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: необмежений.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" Фінансовий директор; з 27.05.2016 р. по 25.07.2016 р. т.в.о. Фінансового директора ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" ; з 25.07.2016 р. Фінансовий директор ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0% акцій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.

Голова Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Засіменко Євген Юрійович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

(дата)

I.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Полтаваобленерго"
2. Код за ЄДРПОУ
00131819
3. Місцезнаходження
36022, Полтава, Старий Поділ, 5.
4. Міжміський код, телефон та факс
(0532) 516-359, (0532) 516-259
5. Електронна поштова адреса
kanc01@pl.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.poe.pl.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення

1). Згідно з отриманим Витягом переліку акціонерів від  депозитарної установи ТОВ "Інтер-Сервіс-Реєстр" 16.01.2018 року, відбулася зміна пакету власника акцій емітента.
Дата вчинення дії: 16.01.2018;
Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій: Ведлесс Холдінг Лімітед /  Wadless Holdings Limited;
Місцезнаходження юридичної особи - власника пакета акцій (тільки для юридичної особи): вул. Джіанну Кранідіоті,10 Найс Дей Хауз, 4-й поверх, кв./офіс 401, NICOSIA, 1065, Кіпр;
Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента): HE 118080;
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 10,012671 %;
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 10,084775%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 0,013124 %;
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 0,013219%.
2). Згідно з отриманим Витягом переліку акціонерів від  депозитарної установи ТОВ "Інтер-Сервіс-Реєстр" 16.01.2018 року, відбулася зміна пакету власника акцій емітента.
Дата вчинення дії: 16.01.2018;
Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій :  Алманзар Холдінгз Лімітед / Almanzar Holdings Limited;
Місцезнаходження юридичної особи - власника пакета акцій (тільки для юридичної особи): вул. Джіанну Кранідіоті,10 Найс Дей Хауз, 4-й поверх, кв./офіс 401, NICOSIA, 1065, Кіпр;
Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента): HE125035;
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 0%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 0 %;
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 9,999547%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 10,071556%.
3). Згідно з отриманим Витягом переліку акціонерів від  депозитарної установи ТОВ "Інтер-Сервіс-Реєстр" 16.01.2018 року, відбулася зміна пакету власника акцій емітента.
Дата вчинення дії: 16.01.2018;
Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій: Товавриство з обмеженою відповідальністю "ФОНДОВА КОМПАНІЯ МЕРИДІАН";
Місцезнаходження юридичної особи - власника пакета акцій: вул. Михайла Омельяновича-Павленка, буд. 4/6, м.Київ ;
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 34938117 ;
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 12,592752%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 12,683436%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 12,566722%;
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 12,657218%.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.

Голова Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Засіменко Євген Юрійович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

(дата)

Передати покази
Сплатити за електроенергію

Оплата рахунку

Поля форми обов`язкові для заповнення.
Зверніть увагу! Вираховується банківська комісія 1% від суми платежу.

Особовий рахунок

Поле обов`язкове для заповнення.