Особлива інформація за 2019 рік

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

 1. 00131819

3. Місцезнаходження

 1. 36022 Полтава Старий Поділ, 5

4. Міжміський код, телефон та факс

 1. (0532) 516-359 (0532) 516-259

5. Електронна поштова адреса

 1. kanc01@pl.energy.gov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

 1. www.poe.pl.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

 1. Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

   

II. Текст повідомлення

 1. 1).Дата отримання інформації: 15.03.2019;

  Найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Меридіан";

  Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента власника (власників) акцій: 34938117.

  Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: відчуження ; прямо.

  Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до зміни права власності на такий пакет акцій: 5,3494 %;

  Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після зміни права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0 %;

  Осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: не має  ;

  Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 22 січня 2019 року.

  У разі якщо публічне акціонерне товариство розкриває відомості на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів, необхідно зазначити, чи надходило повідомлення від власника(ів) акцій відповідно до статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства": Надходило.

   

  III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 1. 2.

  Т.в.о.Голови  Правління

       

  Стройний Р.В.

   

  (підпис) 

  (ініціали та прізвище керівника) 

       

  (дата) 

   

N
з/п 

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

19.02.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Меридіан"

34938117

12,566722

5,311185

Зміст інформації: 

Дата отримання інформації: 19.02.2019;

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Меридіан";

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 34938117

Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась:відчуження ; прямо

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до зміни права власності на такий пакет акцій: 12,566722%;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після зміни права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 5,311185%;

Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: не має ;

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): .

17 грудня 2018 року

У разі якщо публічне акціонерне товариство розкриває відомості на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів, необхідно зазначити, чи надходило повідомлення від власника(ів) акцій відповідно до статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства": .Надходило

2

19.02.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог ЕССЕТ Менеджмент"  (пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Сьомий"

33499232-233821

0

7,255536

Зміст інформації: 

Дата отримання інформації: 19.02.2019;

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог ЕССЕТ Менеджмент"  (пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Сьомий";

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 33499232-233821

Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття ; прямо

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 0%;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 7,255536%;

Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: немає;

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 17 грудня 2018 року.

У разі якщо публічне акціонерне товариство розкриває відомості на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів, необхідно зазначити, чи надходило повідомлення від власника(ів) акцій відповідно до статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства": надходило.

Передати покази
Сплатити за електроенергію

Оплата рахунку

Поля форми обов`язкові для заповнення.
Зверніть увагу! Вираховується банківська комісія 1% від суми платежу.

Особовий рахунок

Поле обов`язкове для заповнення.